اطلاعیه شهریه ورودی جدید کاردانی فنی حرفه ای

مشکلات انتخاب واحد
مهر ۱۴, ۱۳۹۹
ثبت نام کاردانی فنی ورودی۹۹
مهر ۱۹, ۱۳۹۹
ردیفرشته کد تعداد واحدشهریه ثابتشهریه متغیرجمع کل شهریه
۱کاردانی گرافیک۷۱۱۹ ریال     ۷,۹۲۷,۶۲۰  ریال   ۱۵,۴۱۴,۰۸۶  ریال   ۲۳,۳۴۱,۷۰۶
۲کاردانی نقشه کشی۷۳۲۰ ریال    ۹,۱۹۷,۷۲۰  ریال  ۱۵,۴۱۴,۰۷۸  ریال   ۲۴,۶۱۱,۷۹۸
۳کاردانی کامپیوتر۷۴۱۸ ریال    ۹,۱۹۷,۷۲۰  ریال  ۱۲,۰۹۵,۵۷۳  ریال  ۲۱,۲۹۳,۲۹۳
۴کاردانی صنایع شیمیایی۷۵۲۰ ریال    ۹,۱۹۷,۷۲۰  ریال   ۱۰,۱۹۱,۹۶۰  ریال   ۱۹,۳۸۹,۶۸۰
۵کاردانی حسابداری۷۶۱۸ ریال    ۷,۳۸۰,۲۰۰  ریال     ۹,۳۶۰,۰۵۶  ریال   ۱۶,۷۴۰,۲۵۶
۶کاردانی صنایع غذایی۷۷۱۹ ریال    ۹,۱۹۷,۷۲۰  ریال   ۱۴,۱۲۳,۶۵۹  ریال  ۲۳,۳۲۱,۳۷۹
۷کاردانی موسیقی۷۸۲۰ ریال     ۷,۹۲۷,۶۲۰  ریال  ۱۵,۰۴۴,۳۵۷  ریال  ۲۲,۹۷۱,۹۷۷
سامانه آموزشي