اعضای هیات علمی

غلامعلی حاتم

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : هنراسلامی
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

محمود طاووسی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : فرهنگ و زبان های باستانی
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

فلامرزاکبری بیلوئی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : ترمودینامیک
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

سید علیرضا شجاعی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : شهرسازی
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

نجمه زبردستان

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

علی شهسوار

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

زهرا کارآمد

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مرمت
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

مجید اسلمی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : پژوهش هنر(نقاشی)
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

جمشید آراسته

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

شیما فروزان پور

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : نقاشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی

محمدعلی کریمی پورباصری

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : گرافیک
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

حسین قاسم خانی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

سیدابوالقاسم کامی شیرازی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی

احسان بزرک پوری

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی

سیده زهراشفیعی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی
سامانه آموزشي