برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه تمدید انتخاب واحد
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹
متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
شهریور ۱۸, ۱۳۹۹

نام دانشجواستاد راهنمااستاد مشاورروز دفاعساعت دفاع
مرضیه مولاپرست مهدی ارجمند شنبه ۲۹ شهریور ۱۰ تا ۱۱
سرور مداحدکتر اسد الله زارعی شنبه ۲۹ شهریور ۱۱ تا ۱۲
سمیه شکاریمجید اسلمیشهریار اسدیپنج شنبه ۲۰ شهریورساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
علی شمسدکتر عبداله آقایی پنج شنبه ۲۰ شهریورساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

سامانه آموزشي