برگزاری اولین نشست از مجموعه نشست های “عکاسی از ۱۸۳۹ تا ۲۰۲۰”

سامانه آموزشي