لیست اسامی دانشجویان شامل تخفیف شهریه ثابت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

ثبت نام کاردانی فنی ورودی۹۹
مهر ۱۹, ۱۳۹۹
ثبت نام کاردانی به کارشناسی ورودی مهر۹۹
مهر ۲۳, ۱۳۹۹
ردیفنامنام خانوادگیوضعیت ترممعدل ترممعدل کلپاس شدهسنواتدرصد تخفیف شهریه ثابت
۱حانیهفرخ روز اردکانیعــــــــادی۱۹٫۱۷۱۸٫۳۲۳۷۳۲۵%
۲ریحانهحسینیعــــــــادی۱۷٫۷۱۷٫۷۱۹۴۲۵%
۳فاطمهارجمندعــــــــادی۱۸٫۱۸۱۷٫۶۹۴۰۳۲۵%
۴هدیجوکارعــــــــادی۱۹٫۳۵۱۹٫۲۶۲۵۴۲۵%
۵ستارهسراجعــــــــادی۱۹٫۱۴۱۹۴۵۳۲۵%
۶شایانابطحی کیاعــــــــادی۱۷٫۳۱۱۵٫۵۶۳۱۳۲۵%
۷محمدپناهی عملهعــــــــادی۱۸٫۵۶۱۸٫۵۶۲۰۴۲۵%
۸سعیدرحیم پورعــــــــادی۱۹٫۲۲۱۹٫۲۱۴۵۳۲۵%
۹هانیهرسولیعــــــــادی۱۸/۰۳۱۸/۰۳۱۸۴۲۵%
۱۰امیرجعفریعــــــــادی۱۸٫۰۵۱۷٫۱۴۳۹۳۲۵%
۱۱مریمطالب زادهعــــــــادی۱۸٫۰۵۱۸٫۲۸۴۳۳۲۵%
۱۲سانازبیات سعدیعــــــــادی۱۹٫۲۵۱۹٫۲۵۱۸۴۲۵%
۱۳زینبخضریعــــــــادی۱۹٫۷۱۹٫۸۴۰۳۵۰%
۱۴نرجسخادمیعــــــــادی۱۹٫۵۴۱۹٫۲۴۰۳۲۵%
۱۵سمانهباقریعــــــــادی۱۸٫۱۱۸٫۶۳۴۳۷۲۵%
۱۶نرگسکشاورزعــــــــادی۱۹٫۶۱۱۸٫۸۶۸۵۵۵۰%
۱۷اسراامیدواریعــــــــادی۱۹٫۰۴۱۸٫۵۲۸۴۵۲۵%
۱۸مهشیددیانوش فرعــــــــادی۱۸٫۴۹۱۸٫۳۴۲۷۲۵%
۱۹سیدمحمدعلیموسویعــــــــادی۱۹٫۶۸۱۹٫۱۵۴۸۷۵۰%
۲۰فرزانهخوش نوازعــــــــادی۱۸٫۷۵۱۸٫۱۴۳۹۷۲۵%
۲۱آناهیتاافضلعــــــــادی۱۸٫۸۱۶٫۸۳۷۱۵۲۵%
۲۲راضیهحسینی تودشکیعــــــــادی۱۸٫۸۹۱۸٫۰۸۱۱۰۳۵۰%
۲۳نگینزارعیانعــــــــادی۱۸٫۸۴۱۸٫۹۸۱۱۳۳۲۵%
۲۴سولمازخان پورعــــــــادی۱۸٫۷۲۱۸٫۷۲۱۸۸۲۵%
۲۵نگینقائدشرفیعــــــــادی۱۹٫۵۱۹٫۵۳۳۸۷۵۰%
۲۶محدثهحسام پوررضویعــــــــادی۱۹٫۱۸۱۹٫۰۲۴۶۷۲۵%
۲۷پرنیاقربانیعــــــــادی۱۸٫۹۱۱۸٫۸۳۸۰۵۲۵%
۲۸سیده سمیراپارسائیعــــــــادی۱۸٫۷۲۱۸٫۱۲۱۱۰۳۲۵%
۲۹ایداعالی نژادشیرازیعــــــــادی۱۸٫۴۷۱۵٫۷۹۷۶۵۵۰%
۳۰سحرحاتمی پورعــــــــادی۱۸٫۲۱۱۷٫۳۳۱۰۷۵۲۵%
۳۱زینبجعفریعــــــــادی۱۸٫۴۴۱۸٫۳۵۱۱۷۳۲۵%
۳۲روشانطهرانیانعــــــــادی۱۹٫۳۱۱۸٫۹۷۷۵۲۵%
۳۳یاسمنعباسیعــــــــادی۱۹٫۷۵۱۹۱۱۹۳۲۵%
۳۴بهزادکاریزیعــــــــادی۱۹٫۱۴۱۹٫۱۴۲۰۸۲۵%
۳۵نوشینصدیقعــــــــادی۱۹٫۱۷۱۸٫۰۲۴۴۷۵۰%
۳۶محمدمهدیرضاییعــــــــادی۱۹٫۰۷۱۸٫۴۹۴۱۷۲۵%
۳۷محمدرضاشایقعــــــــادی۱۸٫۹۱۱۷٫۱۹۸۴۵۵۰%
۳۸مهدیرستمیعــــــــادی۱۸٫۸۹۱۸٫۸۹۸۶۵۱۲/۵%
۳۹هانیهریاحینعــــــــادی۱۸٫۸۹۱۸٫۹۴۷۶۵۱۲/۵%
۴۰فاطمهکلاریعــــــــادی۱۸٫۲۷۱۷٫۶۸۹۷۴۲۵%
۴۱مولودیزدانیعــــــــادی۱۹٫۲۱۱۸٫۱۷۱۰۷۳۲۵%
سامانه آموزشي