معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر علیرضا بیابان نورد


مرتبه علمي: استادیار

آخرین مدرک تحصيلي: دکتری

تلفن تماس: 36465378-071 داخلی 123

سوابق اجرایی و پژوهشی
سامانه آموزشي