فلامرزاکبری بیلوئی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : ترمودینامیک
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

سید علیرضا شجاعی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : شهرسازی
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
۷۱۸۴۴۴۳

مجید اسلمی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : پژوهش هنر(نقاشی)
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
۷۱۳۳۳۳۸۳

محمود طاووسی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : فرهنگ و زبان های باستانی
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
Dr 002

سعید میرریاحی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
سوابق اجرایی و پژوهشی

حسین قاسم خانی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
۷۱۸aaaa3

جمشید آراسته

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
۷۱۸۳

سیدابوالقاسم کامی شیرازی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی

علی شهسوار

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

نجمه زبردستان

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
۵۳۱dce12-61f3-48df-aa5a-b3f35718c967

محمدعلی کریمی پورباصری

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : گرافیک
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
۷۱تتتتتتتتتتتت۸۳

بهنام جلالی جعفری

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : هنرهای تجسمی گرایش زیبایی شناسی(نقاشی)
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
hatam

غلامعلی حاتم

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : هنراسلامی
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی

احسان بزرک پوری

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی
karamad

زهرا کارآمد

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مرمت
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
blank

شیما فروزان پور

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : نقاشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی

سیده زهراشفیعی

مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی و پژوهشی

محمد حسن رحیمی کهمینی

مرتبه علمی :
رشته تحصیلی : زیبایی شناسی
مدرک تحصیلی : دکتری
سوابق اجرایی و پژوهشی
سامانه آموزشي