مراحل ارائه مقاله

نکات ضروری جهت ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه جهت دریافت نمره پژوهشی و تکمیل متن پایان نامه


1- تنظیم درخواست انصراف از مقاله و نمایشگاه یا تکمیل فرم شماره 10(جدول تعیین نمره مقاله یا نمایشگاه) جهت دریافت نمره مقاله یا نمایشگاه(فرم 10موجود در سایت مؤسسه، بخش تحصیلات تکمیلی،فرم ها)

نکته: دانشجویان گرامی برای گرفتن نمره مقاله می بایست یکی از موارد ذکر شده در ذیل را به صورت مستند به تحصیلات تکمیلی مؤسسه تحویل دهند.

بدیهی است عواقب عدم رعایت موارد فوق و یا ارائه ناقص آنها بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

پوستر: چکیده مقاله روی سربرگ همایش – گواهی شرکت در همایش(معتبر)+ لوح فشرده یا کتابچه خلاصه مقالات منتشر شده

ارائه سخنرانی: چکیده مقاله روی سربرگ همایش – گواهی ارائه مقاله در همایش+ لوح فشرده یا کتابچه چاپ شده

چاپ مقاله: چکیده مقاله روی سربرگ همایش – گواهی چاپ مقاله + اصل مقاله چاپ شده( و فتوکپی آنها)

2- درج نمره پایان نامه در کارنامه

تهیه فرم تسویه حساب جهت فارغ التحصیلی از مرکز کپی مؤسسه ، دانلود و تکمیل فرم شماره 11 موجود در سایت مؤسسه (بخش تحصیلات تکمیلی، فرم ها) توسط دانشجو و مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی .

نکته 1: چنانچه دفاع از پایان نامه با رعایت تمامی ضوابط با موفقیت انجام شده باشد و در ذیل صورتجلسه ی دفاع اصلاحات یا اشکالاتی درج گردیده باشد، می بایست پس از انجام اصلاحات و پیش از صحافی، فایل نهایی  پایان نامه و پروپزال را در سامانه ثبت به نشانی sabt.irandoc.ac.ir بارگذاری نمائید.

نکته 2: پیش از صحافی لازم است متن یک صفحه ای مربوط به منشور اخلاق پژوهشی و اصالت پایان نامه در صفحات ابتدایی که به امضای دانشجو رسیده باشد، قرار گیرد.(از سایت مؤسسه بخش تحصیلات تکمیلی، شیوه اخذ و اجرای پایان نامه دانلود شود.)

نکته 3: پایان نامه های نهایی اساتید راهنما، مشاورو داور را تحویل ایشان نموده و در برگه تسویه حساب و فرم شماره 11 در ازای تحویل آن ها امضای ایشان را دریافت نمائید.

 

دستورالعمل ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه و استفاده از امتیاز آن

سامانه آموزشي