وبینار روش های یادگیری ماشین در طراحی دارو

سامانه آموزشي