اخبار تحصیلات تکمیلی
2020-08-22

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

طبق مصوبه شورای محترم پژوهشی مؤسسه، می بایست هر دانشجو قبل از انجام امور مربوط به کسب مجوز دفاع، در ۵ جلسه دفاع شرکت کند و فرم مربوط به حضور در جلسه دفاع را به تایید مدیرگروه رسانده و به دفتر تحصیلات تکمیلی مؤسسه تحویل دهد.
2020-02-10

اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی ظرفیت آدرس ایمیل ۱ آقای دکتر علیرضا شجاعی دکتری(استادیار) ۳ **** ۲ آقای مهندس علی شهسوار دانشجوی دکتری ۳ Barzeh_a@yahoo.com ۳ خانم دکتر نجمه زبردستان دکتری(استادیار) ۳ nzebardastan@yahoo.com ۴ آقای مهندس احسان ده بزرگی دانشجوی دکتری ۲ Dehbozorgi.ehsan@gmail.com ۵ آقای مهندس وحید بختیاری […]
2020-02-09

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی آخرین زمان تحویل پایان نامه به همراه فرم اعلام آمادگی ( کامل و تایید شده توسط استاد محترم راهنما) به واحد تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال جاری، ۱۵ دی ماه ۹۸ می باشد.
2020-02-09

زمانبندی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش هنر

برنامه زمانبندی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش هنر مطابق جدول زیر می باشد.
سامانه آموزشي