ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

1 آقای دکتر علیرضا شجاعی دکتری(استادیار) Alireza.shojai6948@yahoo.com
2 آقای مهندس علی شهسوار دانشجوی دکتری alishahsavari@yahoo.com
3 خانم دکتر نجمه زبردستان دکتری(استادیار) nzebardastan@yahoo.com
4 آقای مهندس احسان ده بزرگی دانشجوی دکتری Dehbozorgi.ehsan@gmail.com
5 آقای مهندس وحید بختیاری دانشجوی دکتری Vahid.bakhtyari@gmail.com
6 آقای دکتر محسن همتی دکتری Mohsen.hemmati27th@gmail.com
7 خانم مهندس مریم دستغیب پارسا دانشجوی دکتری maryamdastgheibparsa@gmail.com
8 آقای دکتر امیر ارزاقی دکتری amir.r.arzaghi@gmail.com
9 خانم مهندس رها بحتویی دانشجوی دکتری Raha.bahtooei@gmail.com
9 آقای دکتر محمد پروا دکتری Uni.parva@yahoo.com
دکتری
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی آدرس ایمیل
1 آقای مجید اسلمی دانشجوی دکتری art.aslami@gmail.com
2 آقای حسین قاسم خانی دانشجوی دکتری hoseinpaint@gmail.com
3 آقای مهدی ارجمند اینالو   mehdi74arjmand@yahoo.com
4 خانم مریم جمالی   mj.amrabadi@gmail.com
5 آقای اشکان رحمانی  دکتری rahmani.ashkan@yahoo.com
6 آقای فرهاد نادری   farhad.naderi21@yahoo.com
7 خانم ستاره احسنت  دکتری st.ahsant@gmail.com
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی آدرس ایمیل
1 آقای محمد علی کریمی پور دانشجوی دکتری ma_karimipoor@yahoo.com
2 خانم ستاره احسنت  دکتری st.ahsant@gmail.com
3 آقای جمشید آراسته دانشجوی دکتری jamshidarasteh@ymail.com
4 آقای فرهاد نادری   farhad.naderi21@yahoo.com
5 آقای شهریار اسدی   shahriar.asadi@gmail.com
6 آقای اشکان رحمانی دکتری  rahmani.ashkan@yahoo.com
7 آقای علیرضا خاکپور   ali.khakpoor.irman@gmail.com
سامانه آموزشي