برنامه غذايي هر هفته توسط واحد تغذيه موسسه تهيه می گردد و در قسمت امور تغذیه در سامانه آموزشی قابل رؤيت می باشد.

دانشجويان مي‌توانند براساس برنامه غذایی ژتون هفته آينده را از طریق سیستم خريداري نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه آموزشي