شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور با امضای وزرای علوم و بهداشت برای اجرا به دانشگاه های کشور :

کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی کند. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد کند.

با ضرورتی که در جهت دهی هر چه بیشتر کمیته های انضباطی به سمت قانون گرایی وجود دارد به منظور اتقان احکام کمیته های انضباطی، بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ که به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود «شیوه نامه» حاضر، باهدف تعیین و رفع ابهام از مصادیق تخلفات دانشجویی، رعایت اصل تناسب بین تخلف و تنبیه و تعیین مراجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویی تدوین شده است.

تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون یا ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه، آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی مربوطه، تخلف محسوب شده و برای آن تنبیه در نظر گرفته شده باشد.
تفهیم تخلف: اعلام تخلف منتسب به دانشجو به صورت حضوری، مستند به دلایل متقن
حکم اولیه: رای کتبی صادره از کمیته بدوی انضباطی

تجدیدنظرخواهی: درخواست برای تجدیدنظر در حکم غیرقطعی

حکم قطعی: رای کتبی صادره از هریک از کمیته های بدوی، تجدیدنظر یا مرکزی که براساس ضوابط این شیوه نامه قابل اعتراض نیست یا در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته است.

اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی

۱. اصل قانونی بودن آیین رسیدگی؛ کمیته های انضباطی مطابق ضوابط مقرر در آیین نامه و شیوه نامه به تخلف دانشجو رسیدگی می کنند.
۲. اصل قانونی بودن تخلفات و تنبیهات؛ آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آیین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرایی به عنوان تخلف احصاء شده است و در احراز تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع، با تعاریف الزامی است. آن دسته از تنبیهات که در آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی احصاء شده قابل اعمال نسبت به دانشجو است.
۳. اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تخلف؛ اصل بر برائت دانشجوست مگر آنکه خلافش ثابت شود و کمیته در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می کند:
الف. هرگونه عدم احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی و انتساب تخلف ارتکابی، باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
ب. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در مواردی که در این شیوه نامه پیش بینی شده است.
۴. اصل بیطرفی؛ کمیته ها باید در فرایند رسیدگی بی طرفانه اتخاذ تصمیم کرده و از صدور حکم براساس ملاحظات شخصی، سیاسی، حزبی یا هرگونه موضوع غیرمرتبط به تخلف انتسابی اجتناب کنند.
۵. اصل حق دفاع؛ در صورت انتساب تخلف به دانشجو، وی به صورت کتبی یا شفاهی حق دفاع از خود را دارد.
۶. اصل محرمانگی؛ هرگونه انتشار اطلاعات مربوط به فرآیند بررسی انضباطی چه از سمت مسئولان یا دانشجو در کلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابلاغ و اجرای حکم قطعی دانشجو جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه و شیوه نامه ممنوع است.
۷. اصل تناسب؛ کمیته های انضباطی در حدود صلاحیت خود وفق آیین نامه و شیوه نامه، باید در صدور حکم شدت تخلف ارتکابی، سوابق آموزشی و انضباطی دانشجو، اقتضائات فضای دانشجویی، تناسب و تجانس تخلف ارتکابی با نوع و میزان تنبیه را مورد توجه قرار دهند و رأی به تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از جهات درخواست نقض رأی در مراجع تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
۸. اصل برابری؛ کمیته های انضباطی باید در برخورد با تخلفات مشابه از رویه واحد تبعیت کنند. کلیه دانشجویان در برابر آیین نامه و شیوه نامه برابرند؛ هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است.
۹. اصل مستند و مستدل بودن آرا؛ کمیته ها باید پس از بررسی و صحت سنجی گزارشات یا شکایات، دلایل تصمیم خود را براساس مستندات، شواهد و قرائن متقن و منطبق با شیوه نامه در حکم صادره ذکر کنند.
۱۰. اصل احترام به حقوق و آزادی؛ حفظ کرامت انسانی، رعایت موازین شرعی، اخلاقی و احترام به حقوق و آزادی های مقرر در منشور حقوق دانشجو الزامی است.
۱۱. اصل حفظ کرامت انسانی؛ کرامت انسان ها ودیعه ای از سمت خداوند تبارک و تعالی است. احترام به این کرامت وظیفه کلیه افراد حاضر در جامعه دانشگاهی کشور بوده و هیچ امری حق تضییع این کرامت اعطا شده را ندارد. بر تمام افراد فرض است تا با زیستی پاک و مومنان این نعمت الهی را پاس بدارند و با تلاش همه جانبه در تحقق عدالت پش زمینه حقظ کرامت انسانی را فراهم سازند.
۱۲. اصل شفافیت؛ کمیته ها موظفند دانشجو را از مراحل رسیدگی به پرونده انضباطی وی مطلع کنند.
۱۳. اصل عدم تجسس؛ کمیته اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را ندارد.
۱۴. اصل حق بر رسیدگی منصفانه؛ دانشجو حق بهره مندی از یک رسیدگی عادلانه و منصفانه طی مهلت منطقی را به شرح ذیل دارد:
الف. تخلف منتسب به دانشجو و تمامی ادله آن، به صورت روشن و ساده در کوتاه ترین زمان به وی تفهیم شود.
ب. امکان معرفی شاهد
پ. حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات غیرقطعی
ت. حق استفاده از مترجم در مصاحبه و تفهیم تخلف، ترجمه دفاعیات و دفاع حضوری به طور رایگان
۱۵. اصل تقدم پیشگیری بر مجازات؛ عملکرد کمیته ها و دانشگاهها باید بگونه ای تنظیم شود که رویه های پیشگیرانه در اولویت قرارگرفته و سعی بر پیشگیری از بروز تخلفات توسط دانشجویان صورت گیرد. احکام صادره کمیته باید بگونه ای صادر شود که قابلیت پیشگیری از تکرار تخلف را توسط دانشجوی خاطی و دیگر دانشجویان را داشته باشد.
۱۶. اصل حق سلامت محیط و احترام به حریم خصوصی؛ حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیر مرتبط با پرونده انضباطی ندارد. همچنین حق تحصیل در یک محیط ایمن و سالم برای تمامی دانشجویان محفوظ تلقی شده و هیج فردی با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.
۱۷. اصل سرعت در رسیدگی؛ مطابق اصل سرعت در رسیدگی کمیته ها باید در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی و صدور احکام برای دانشجویان کند. دقت عمل و همچنین رعایت اصول و مواد شیوه نامه توام با افزایش سرعت در رسیدگی امری الزامی است.
تشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۱: با تکیه بر تجربه های پیشین از عملکرد کمیته های انضباطی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای کمیته های بدوی و تجدیدنظر دانشگاهها، ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشگاهها و مرکزی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر تعیین می شود:
رئیس دانشگاه مکلف است حداکثر تا دو هفته بعد از انتصاب نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای کمیته های انضباطی دانشگاه اقدام کند.

ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیته بدوی دانشگاه عبارت اند از:

۱. معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته بدوی
۲. نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (و در صورت فقدان، نماینده رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان) به انتخاب مسئول دفتر نهاد و حکم رئیس دانشگاه
۳. یکی از اعضای هیات علمی با حکم رئیس دانشگاه
۴. دو نفر دانشجوی دانشگاه (ترجیحا از دو جنس مخالف) و حکم رئیس دانشگاه
۵. دبیر کمیته بدوی به پیشنهاد معاون دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه بدون داشتن حق رای

تبصره ۱: اعضای حقیقی کمیته با معرفی شورای فرهنگی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه انتخاب می شود و و عضو هیات علمی مذکور ترجیحا از میان اعضای هیات علمی حقوق انتخاب شود.
تبصره ۲: جلسات با حضور رئیس، دبیر و حداقل دو عضو صاحب رای دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق معتبر است.
تبصره ۳: روسای دانشگاه ها موظف هستند حداکثر یک ماه پیش از خاتمه حکم اعضای حقیقی کمیته نسبت به صدور حکم اعضای جدید اقدام کند.
تبصره ۴: شروع فعالیت کمیته های انضباطی دانشگاهها و مجموعه هایی که عضوی از اعضای تعیین شده یا شرایط مربوطه وفق این شیوه نامه را ندارند منوط به اخذ تاییدیه دبیرخانه کمیته مرکزی وزارتین حسب مورد است؛ ارسال ابلاغیه اعضا به کمیته مرکزی پیش از شروع فعالیت الزامی است.
ماده ۳: در هر دانشگاه دبیرخانه کمیته انضباطی به عنوان واحدی متشکل از دبیر کمیته بدوی به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته انضباطی و حداقل دو کارشناس امور انضباطی (ترجیحاً کارشناس حقوقی یک نفر خانم و یک نفر آقا) عهده دار انجام تکالیف مقرر در آیین نامه و شیوه نامه هستند و حسب افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه، به ترکیب کارشناسان دبیرخانه افزوده می شود.
ماده ۴: روسای دانشگاهها باید نسبت به تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته حل اختلاف و هدایت، با ترکیب زیر اقدام کنند:
این کمیته متشکل از دبیر کمیته بدوی به عنوان رئیس کمیته، مسئول دفتر مشاوره و نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یک نفر حقوقدان و یک نفر عضو هیات علمی به پیشنهاد شورای فرهنگی دانشگاه. پس از صدور حکم اعضاء برای حل اختلافات دانشجویان با هدف حل و فصل شکایت شاکیان خصوصی در صورت فقدان جنبه عمومی، پس از ارجاع از کمیته بدوی بنا بر تشخیص کمیته بدوی اقدام کنند؛ در صورت رضایت شاکی و صلاحدید وفق نظر اکثریت اعضای کمیته مزبور، مراتب صورتجلسه، امضاء و مختومه می شود.


تبصره: در تخلفات با شاکی خصوصی از بدو تا پایان رسیدگی به پرونده های انضباطی، اخذ تعهد، ایجاد صلح و سازش یا اخذ رضایت شاکی، حسب مورد بنا به صلاحدید هر یک از کمیته ها به منظور تخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون درج در سوابق انضباطی مجاز است.

ماده ۵: ترکیب اعضای کمیته تجدیدنظر دانشگاه عبارت اند از:

۱. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدیدنظر
۲. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (در صورت فقدان، رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان)
۳. معاون دانشجویی (یا عنوان مشابه ) دانشگاه، به عنوان دبیر کمیته تجدیدنظر

تبصره: جلسات با پیشنهاد رئیس یا مسئول نهاد تشکیل و با حضور هر سه نفر رسمیت می یابد و احکام آن با دو رأی موافق معتبر است.

ماده ۶: ترکیب اعضای کمیته مرکزی وزارتین عبارت اند از:

۱. رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم یا معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، حسب مورد به عنوان رئیس کمیته
۲. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاهها به انتخاب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حکم وزیر
۳. یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیات علمی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی و حکم وزیر
۴. مسؤول دبیرخانه کمیته مرکزی بدون داشتن حق رای به عنوان دبیر کمیته به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی و حکم وزیر
۵. یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها از میان اعضای کمیته های انضباطی و حکم وزیر
۶. یک نفر دانشجو ترجیحا از میان اعضای کمیته های انضباطی دانشگاهها و حکم وزیر
۷. یک نفر از معاونین دانشجویی دانشگاهها بنا به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی و حکم وزیر

تبصره ۱: کمیته مرکزی با انتخاب و صدور حکم کلیه اعضا به مدت سه سال وجاهت قانونی یافته و جلسات با حضور رئیس ، دبیر و دو عضو صاحبرأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

تبصره ۲: هر یک از اعضای جلسه که در عضویت بدوی یا تجدید نظر دانشگاه خود حاضرند در این جلسات در صورت وجود پرونده مرتبط با دانشگاه خود نسبت به آن پرونده فاقد حق رای هستند.

شرایط انتخاب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۷: کلیه اعضای کمیته های انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می شوند باید در تقوی، امانتداری و استقلال نظر از حُسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق، فاقد سوءسابقه (با استعلام از مراجع ذی صلاح) و متاهل باشند.

ماده ۸: شرایط عضو دانشجویی:

۱. متأهل و در صورت وجود دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه، از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند.
۲. ترجیحا نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند یا آنکه یکی از مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند.
۳. در طی مدت تحصیل خود مشروط نشده باشند.
۴. فاقد سوء سابقه انضباطی باشند.

ماده ۹: شرایط دبیر بدوی؛

دبیر کمیته بدوی دانشگاهها از بین اعضای شاغل در دانشگاه ترجیحاً کارکنان حوزه دانشجویی امور انضباطی دانشگاه که واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر هستند یا از اعضای هیأت علمی دانشگاه انتخاب می شوند مشروط بر آنکه متأهل و دارای حُسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باشند؛ ضمناً ارسال مدارک صلاحیت های فردی و طی دوره های آموزشی لازم جهت شروع به کار دبیران بدوی جدید دانشگاهها به کمیته مرکزی و اخذ تأییدیه آن مرجع الزامی است.

تایید و ابلاغ اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۱۰: تأیید و ابلاغ احکام عضویت هر یک از اعضای کمیته مرکزی به امضای وزیر و کمیته های بدوی و تجدیدنظر به امضای رئیس دانشگاه و کمیته حل اختلاف و هدایت دانشجویی به امضای معاون دانشجویی دانشگاه و برای مدت دو سال انجام می شود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱: عزل اعضای کمیته های دانشگاه به تشخیص رئیس کمیته تجدیدنظر دانشگاه است و می تواند در هر یک از موارد زیر با رعایت شرایط انتخاب اعضا نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام کند:

۱. سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت غیرموجه
۲. عدم امکان حضور در جلسات کمیته انضباطی به مدت یک نیمسال
۳. از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در کمیته

تبصره ۲: پس از تعیین اعضای کمیته ها، معرفی فرد جایگزین جهت شرکت در جلسات به عنوان نماینده، جانشین یا هر عنوان دیگر، برابر ضوابط امکانپذیر نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می شود.

تبصره ۳: چنانچه هر یک از اعضای کمیته، فاقد شرایط تعیین شده در این شیوه نامه بوده و کمیته ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد، لازم است رئیس کمیته در مورد وی از دبیرخانه کمیته مرکزی استعلام کند و برابر نظر کمیته مرکزی اقدام کند.

تبصره ۴: چنانچه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه، به صورت مجزا تشکیل شده باشند، معاون دانشجویی به عنوان دبیر کمیته تجدیدنظر و رئیس کمیته بدوی محسوب می شود.

ماده ۱۱: اعضای کمیته های بدوی، تجدیدنظر یا مرکزی، در هیچیک از موضوعاتی که خود طرف دعوا بوده یا در آن موضوع قبلاً رأی داده باشند یا یکی از شاکی و متهم با وی رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر یک از طبقات ارث دارد، حق رأی ندارند؛ لیکن ارائه توضیح یا اعلام نظر در بُعد شکلی پرونده مانعی ندارد.

تخلفات و تنبیهات؛ تفکیک تنبیهات

ماده ۱۲: به منظور استناد و تطبیق دقیقتر احکام انضباطی، تنبیهات ماده ۷ آیین نامه به صورت زیر تفکیک می شوند:

الف. تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:

۱. احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۲. اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۳. تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۴. توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۵. دادن نمره ۰.۲۵ در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف
۶. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل است.
۷. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال (بازگشت به آیین نامه) شده باشد.
۸. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات
۹. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات
۱۰. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات
۱۱. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه با احتساب سنوات

ب. تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی می تواند نسبت به دانشجو اعمال شود:

۱۲. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات
۱۳. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات
۱۴. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون احتساب سنوات
۱۵. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات
۱۶. تغییر محل تحصیل دانشجو
۱۷. تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز
۱۸. اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
۱۹. اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۵ سال
۲۰. ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی) (موضوع این بند بر اساس تبصره ۷ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ که صرفاً در خصوص موضوع قانون مذکور و ماده ۳۵ این شیوه نامه قابل اعمال است).

تبصره ۱: رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رای ارجاع می شود رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند. (در صورت تلاقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال دانشجو می تواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند.)

تبصره ۲: مواردی که بدون درج در پرونده قید شده است در صورت استعلام بیرون از دانشگاه اعلام نشده و فاقد اثر است.

تبصره ۳: در تنبیهات موارد بند یک و دو سابقه امر صرفا در دبیرخانه کمیته انضباطی برای مدت محدود ( تا فارغ التحصیلی) حفظ می شود و در پرونده اصلی دانشجو ثبت نخواهد شد.

قواعد عمومی تنبیهات

ماده ۱۳: صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف، تنها به صورت ترکیب تنبیهات بندهای ۵ و ۶ و ۷ با یکی از دیگر بندها و نیز ترکیب تنبیهات بندهای ۱۶ و ۱۷ با هر یک از بندهای ۸ تا ۱۵ مشروط به رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده برای تخلفات، مجاز است.

ماده ۱۴: ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج در کلیه بندها و تعلیق بخشی از احکام نهایی با رعایت تبصره ۸ بند ب ماده ۷ آیین نامه مجاز است.

ماده ۱۵: شروع به تخلف: در مواردی که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن کند ولیکن تخلف به طور کامل واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان یکی از تخلفات مصرح در شیوه نامه را داشته باشد، محکوم به تنبیه همان تخلف می شود در غیر اینصورت حداقل تنبیه مقرر در مورد تخلف اعمال می شود؛ مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی که صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد، شروع به تخلف نبوده و از این حیث قابل رسیدگی نخواهد بود.

ماده ۱۶: تعدد معنوی تخلف: هرگاه فعل واحد، دارای عناوین متعدده تخلف باشد، تنها تحت عنوان تخلفی که مجازات شدیدتری دارد رسیدگی می شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.

ماده ۱۷: تعدد مادی تخلف: اگر دانشجو مرتکب چندین تخلف با عناوین مختلف شود برای هر یک از تخلفات، حکم جداگانه صادر می شود.

تبصره ۱: چنانچه قبل از اتمام اجرای حکم انضباطی مبتنی بر محرومیت از تحصیل، حکم محرومیت از تحصیل دیگری صادر شود در صورتی که محرومیت های مزبور با مدت های مختلف باشند صرفاً تنبیه اشد و در غیر اینصورت یکی از تنبیهات اجرا می شود.

تبصره ۲: اگر مجموع تخلفات، عنوان تخلف خاصی در شیوه نامه داشته باشد، ضمن تصریح این نکته در رای صادره، خاطی به تنبیه مقرر در آن بند محکوم می شود.

ماده ۱۸: تکرار تخلف: ارتکاب تخلف در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مبنی بر ارتکاب همان تخلف در همان مقطع تحصیلی، تکرار تخلف محسوب می شود.

تبصره : چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطی در دانشگاه محل تحصیل خود باشد، سابقه انضباطی قبلی به نسبت نوع تخلف و تنبیه تعیین شده از عوامل تشدید تنبیه خواهد بود.

ماده ۱۹: در هر یک از محکومیت های مشتمل بر محرومیت های تحصیلی می توان برخی از نیمسال ها یا ماه های ( فقط برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ) منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت مشروط به آنکه محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات منجر به اخراج آموزشی دانشجو نشود.

ماده ۲۰: احکام صادره موضوع بندهای ۸ تا ۱۷ در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده اند، موضوعیت ندارد و تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۵ به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن واحدهای درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهای درسی صادر و اعمال می شود.

ماده ۲۱: حق ورود دانشجو به محیط های دانشگاهی و استفاده از خدمات و تسهیلات دانشجویی (از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره) به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۵ محکوم شده اند سلب می شود.

ماده ۲۲: در صورت قطعی شدن حکم، مراتب حسب صلاحدید کمیته به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده می شود.

تبصره: در تخلفاتی که به تشخیص رئیس کمیته خاص یا مشهود باشد لازم است به محض دریافت گزارش ظرف ۲۴ ساعت خانواده مطلع شود و در سایر تخلفات به تشخیص رئیس کمیته قبل از صدور حکم می توان به والدین اطلاع داد.

ماده ۲۳: کمیته های انضباطی صادرکننده حکم می توانند در صورت صلاحدید تا پیش از صدور حکم از سوی مرجع بالاتر و پیش از دانش آموختگی، مطابق تبصره ۸ ماده ۷ آیین نامه (به جز موارد استثناشده)، نسبت به تعلیق تمام یا بخشی از احکام صادر شده اقدام کنند.

تبصره ۱: چنانچه کمیته های انضباطی نسبت به تعلیق اجرای حکم دانشجو اقدام کنند و دانشجو طی مدت باقیمانده از تحصیل (در مقطع فعلی یا مقاطع بعدی) اقدام به تخلف دیگری کند که به صدور حکم انضباطی قطعی منجر شود، حکم تعلیقی قبلی نیز به اجرا درخواهد آمد.

تبصره ۲: استفاده از موضوع این ماده طی مقطع تحصیلی دانشجو فقط یکبار مجاز است.

تبصره ۳: تعلیق حکم انضباطی قطعی مشمول تخلفات اعمال شنیع (از قبیل زنا و لواط)، سرقت مکرر، استفاده از سلاح، عضویت یا فعالیت در گروهک های ملحد، مفسد یا محارب، توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی نمی شود.

تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات

تخلفات مندرج در ماده ۶ آیین نامه با قید تنبیهات متناسب بر اساس ماده ۱۲ شیوه نامه، به شرح زیر تفصیل داده می شوند:

الف) رسیدگی به تخلفات عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، تهمت، ضرب و جرح، تخلفات رایانه ای و مخابراتی، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل و …)

ماده ۲۴: تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیهات تا بند ۱۰ قابل تشدید است.

تبصره : در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیات علمی باشد تنبیهات تا دو درجه افزایش می یابد.

ماده ۲۵: ضرب و جرح؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه نزاع به صورت دسته جمعی ( سه نفر و بیشتر) باشد، تنبیهات متخلفین به تناسب تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۲: در ضرب و درگیری که منتهی به جرح شده باشد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۱ (به جز بند ۵) محکوم و در صورتی که تخلف تکرار شود یا ضرب و جرح بسیار شدید یا به صورت جمعی باشد متناسب با مورد تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۳: در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد تنبیهات تا دو درجه (بند) افزایش می یابد.

ماده ۲۶: جعل یا ارائه هرگونه سند، مهر، امضاء و عنوان مجعول یا استفاده از آنها (اعم از مکتوب یا نرم افزاری)؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۷ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیهات تا بند ۸ قابل تشدید است.

تبصره ۱: چنانچه فعل ارتکابی منجر به هرگونه انتفاع آموزشی از قبیل قبولی در دروس دانشگاهی، گواهی گذراندن واحدهای درسی دانشگاه یا تحصیل یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به تنبیه بند ۵ و یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۹ محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۲: در صورت جعل گواهی فراغت از تحصیل، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت انتفاع از گواهی مزبور، تنبیهات تا بند ۱۷ قابل تشدید است.

تبصره ۳: درصورتیکه ارائه سند جعلی منجر به پذیرفته شدن دانشجو مشمول بند ۱۹ و یا جزئی از شرایط پذیرش وی در دانشگاه باشد، علاوه بر گزارش به هیأت مرکزی گزینش دانشجو، تنبیهات تا بند ۱۸ قابل تشدید است.

ماده ۲۷: سرقت؛ متخلف به تنبیه بند ۷ و یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۸ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۱: چنانچه سرقت با مشارکت باندهای سرقت باشد، متخلف به تنبیه بند ۷ و یکی از تنبیهات بندهای ۹ تا ۱۸ محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: هر کس با تبانی، اطلاعات مربوط به فعالیت مجرمانه باند سرقت را کتمان کند، به نحویکه سبب تسهیل ارتکاب اعمال مجرمانه شود به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

ماده ۲۸: اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری، خیانت در امانت یا ایراد خسارت؛ در صورت اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از یا به یکی از دانشگاهیان یا خیانت در امانت، علاوه بر محکومیت متخلف به جبران خسارت وارده طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۹ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۱: درصورتیکه ارتکاب تخلف منجر به نمره قبولی متخلف در یکی از دروس دانشگاهی شده باشد متخلف به تنبیه بند ۵ و یکی از تنبیهات بندهای ۸ یا ۹ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۲: در صورت محکومیت قضایی نسبت به وقوع تخلف در ارتباط با شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ محکوم و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۸ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۳: در صورت محکومیت قضایی مبنی بر اختلاس، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۱۲ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۴ : در صورت فعالیت در شرکتهای هرمی و امثال آن متخلف ضمن جبران خسارت، به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۲۹: خیانت در امانت یا ایراد خسارت؛ اگر خیانت در امانت یا ایراد خسارت نسبت به اموال عمومی واقع شود، مرتکب علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱ تا ۹ (به جز بند ۵) محکوم می شود و اگر خیانت در امانت یا ایراد خسارت نسبت به اموال خصوصی واقع شود در صورت شکایت صاحب مال مرتکب علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱ تا ۴ محکوم می شود.

ماده ۳۰: نگهداری، حمل، خرید و فروش یا استفاده از سلاح؛ در صورت نگهداری، حمل، خرید و فروش اسلحه گرم مجاز یا غیر مجاز،( سلاح بادی، مواد منفجره اعم از کوکتل ملوتوف و غیره) یا سلاح سرد در محیط های دانشگاهی اعم از چاقو، قمه، پنجه بوکس و … ، به تناسب مورد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۳ (به جز بند ۵) محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۱: در صورت تهدید، اخاذی، تظاهر یا قدرت نمایی با اسلحه، مرتکب به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۵ محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا مرتکب از سلاح استفاده کند به تناسب، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: درصورتیکه اخاذی بدون سلاح انجام شود و عمل ارتکابی مشمول عنوان کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شود وفق مفاد ماده ۲۸ یا تبصره های مرتبط قابل رسیدگی خواهد بود.

تبصره ۳: در موارد همراه داشتن سلاح گرم یا استفاده از سلاح سرد غیر مجاز، دانشجو به مراجع قضایی ارجاع می شود.

تبصره ۴: در صورت نگهداری، حمل، خرید و فروش اقلامی از قبیل افشانه و شوکر متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۹ (به جز بند ۵) و در صورت تکرار، مشمول بند ۶ تا ۱۳ و در صورت تهدید یا استفاده با افشانه و شوکر مشمول بند ۱۷ می شود.

ماده ۳۱: مباشرت (ارتکاب) و مشارکت قتل عمد؛ در صورت محکومیت قضایی، تنبیهات بندهای ۱۸ یا ۱۹ در خصوص وی لازم الاجرا است.

تبصره ۱: در صورت محکومیت قضایی مبنی بر معاونت در قتل عمد به یکی از تنبیهات بندهای ۱۴ تا ۱۹ محکوم می شود.

تبصره ۲: چنانچه دانشجویی به قتل غیر عمد محکوم شده باشد کمیته تجدیدنظر می تواند نسبت به ارائه پیشنهاد تغییر محل تحصیل نامبرده به کمیته مرکزی اقدام کند.

ماده ۳۲: تخلفات رایانه ای و مخابراتی و مجازی؛ درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای مجازی از قبیل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه ای (تغییر، محو، متوقف سازی و..).، تخریب رایانه (نرم افزاری یا سخت افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا یا تصویربرداری های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطلاعات، تصاویر یا محصولات صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی (اعم از اخاذی، افشا، انتشار، … یا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد مشابه) شنود غیرقانونی، تهیه سایت ها و وبلاگ های غیراخلاقی و ضدامنیت ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایت های دولتی، ارسال ایمیل های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیراخلاقی و کلیه جرایم عمومی در فضای وب، متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا ۱۸ محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه تخلف تکرار شود یا دارای ابعاد گسترده ای باشد به نسبت سطح تأثیر تخلف، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: تشکیل کلیه گروه های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. تشکل ها و مجموعه های رسمی تابع قوانین مربوطه هستند. ایجاد کانال یا گروه غیر مجاز مشمول تنبیهات بند ۸ تا ۱۹ خواهد شد.

تبصره ۳: در صورت تولید، انتشار و بازنشر محتوایی که مصداق تخلفات اشاره شده در این شیوه نامه در گروه یا کانال متخلف، مشمول تنبیهات بند ۶ تا ۱۹ به تناسب تخلف می شود.

تبصره ۴: در صورت هرگونه استفاده غیر مجاز از عنوان، آرم و عناوین مشابه مرتبط با دانشگاه، دانشجو مشمول تنبیهات بند ۱ تا ۶ (به جز بند ۵) می شود. در صورتی که تخلف این بند مصداق عناوین دیگر تخلفات این شیوه نامه شود، فرد به مجازات اشد محکوم می شود.

تبصره ۵: تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی که مشمول عناوین این شیوه نامه در فضای حقیقی باشند بر اساس همان ماده مرتبط با فضای حقیقی باید رسیدگی شود.

تبصره ۶: کلیه شبکه ها، نرم افزارها و سکوهای مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب می شود. تشخیص مصداق حریم خصوصی در رابطه با گزارشات واصله بر عهده کمیته انضباطی دانشگاه است.

تبصره ۷: هر گونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه ها، نرم افزارها و سکوهای مجازی گروه های غیر قانونی مشمول تنبیهات بندهای ۴ تا ۹ (به جز بند ۵) می شود.

ب) رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

ماده ۳۳: تقلب در آزمونها یا فعالیت های آموزشی؛ تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات یا امکانات به نحویکه مجاز نباشد، برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند ۵ (در درس یا آزمونهای مربوطه) و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه بند ۵ به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ محکوم می شود.

تبصره ۱: صورتجلسه تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه یا نظر صریح مدرس یا نماینده آموزش مبنی بر استفاده دانشجو و با تأیید معاونت آموزشی دانشکده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

تبصره ۲: پاسخ نادرست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه بند ۵ می شود.

تبصره ۳: به همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آنها محرز نشود، تخلف دانشجو وفق ماده فوق، احراز و صرفا به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۵ محکوم می شود.

تبصره ۴: تعلیق تنبیه بند ۵برای تقلب، معادل حذف درس یا تکالیف مربوطه با الزام در تکرار آن خواهد بود.

تبصره ۵: چنانچه دانشجوی مرتکب تقلب به بند ۵ محکوم شود، همکاری کننده در آن تقلب نیز به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ و بند ۵ تعلیقی محکوم می شود. در صورتی که مراقب جلسه آزمون دانشجو بوده و همکار در تقلب محسوب شود مشمول بندهای ۴ تا ۹ می شود.

تبصره ۶: در صورت تقلب دانشجو در امتحانات جامع کشوری، متخلف متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۸ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۷ : در آزمون های کشوری بر اساس قانون رسیدگی به جرائم آزمون های سراسری رسیدگی می شود.

ماده ۳۴: تقلب در فعالیت های پژوهشی؛ در صورت ارتکاب هر نوع تخلف پژوهشی مانند سرقت، اجاره یا داده سازی علمی، عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان در امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنی ها، عدم استفاده درست از منابع، انتشار غیر واقعی، مجدد، همپوشان و تکه ای از قبیل معرفی نویسندگان یا داوران غیرواقعی و ساخت و استفاده از پست الکترونیک جعلی برای داوری غیرواقعی مقالات توسط خود دانشجو و نظایر آن متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۷ محکوم و در صورت تکرار یا محکومیت درمراجع قضایی تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۱: چنانچه تخلف در انجام پایان نامه باشد به طوری که مانع انتساب اثر به دانشجو شود یا در تدوین مقاله باشد که منجر به انتفاع تحصیلی به قبولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف علاوه بر اعمال تنبیهات ماده فوق به تنبیه بند ۵ در درس یا تکالیف مربوطه نیز محکوم می شود.

تبصره ۲: در مواردی که تخلف پژوهشیِ دانشجو پس از دانش آموختگی احراز شود نظر کمیته مرکزی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳: مقالاتی که به روش متقلبانه برای دفاع پایان نامه و امثالهم به کار گرفته می شوند علاوه بر اعمال تنبیهات ماده فوق ، لغو اثر نیز می شوند.

تبصره ۴: همکاری کننده در هر یک از تخلفات پژوهشی به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۳۵: تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه؛ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی توسط دانشجو به قصد انتفاع و یا به عنوان حرفه یا شغل، با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری و یا دانشجو به عنوان خود، جرم بوده و متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱۵ تا ۱۹ و تنبیه بند ۲۰ محکوم می شود.

تبصره ۱: شروع فرایند رسیدگی در کمیته انضباطی منوط به احراز و اعلام تخلف از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه / دانشگاه مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲: استفاده از آثار متقلبانه نیز مشمول تنبیهات پیش بینی شده در این ماده است.

ماده ۳۶: فرستادن دیگری به جای خود در امتحان؛ متخلف به تنبیه بند ۵ در امتحان مربوط و یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۱: در صورت شرکت به جای دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ محکوم میشود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۲: کلیه آزمون هایی که از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند ( چه بصورت حقیقی و چه مجازی ) مشمول مواد ۳۳ تا ۳۶ می شوند.

تبصره ۳: نقض مقررات جلسه امتحان، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند، مشمول مواد ۳۳ و ۳۶ نمی شود.

تبصره ۴: هر گونه اخلال در فرآیند برگزاری آزمون های دانشگاه که مشمول عنوان تقلب نشود بر حسب شدت تخلف دانشجو مشمول تنبیهات بندهای ۱ تا ۱۱ (به جز بند ۵) و در صورت تکرار مشمول تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۵ می شود.

ماده ۳۷: سرقت، خرید، فروش یا افشای سؤالات یا ورقه های امتحانی؛ متخلف علاوه بر محکومیت به بند ۵ به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۳ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۳۸: اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه امور و برنامه های دانشگاه؛ در صورت اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه امور و برنامه های دانشگاه، نقض قوانین و مقررات، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۸ و چنانچه اخلال منجر به انتفاع آموزشی دانشجو شود متخلف به بند ۵ هم محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه اخلال در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه، تکرار یا منجر به ایجاد اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود، تنبیه متخلف تا بند ۱۰ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۲: درصورتیکه اخلال در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه، منجر به اغتشاش با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد، تنبیهات متخلف تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۳: درصورتیکه اخلال منجر به اغتشاش و همراه با ضرب و جرح باشد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۷ تا ۱۵ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۴: درصورتیکه اخلال در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه به واسطه دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق اعم از شفاهی یا کتبی بوده، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۷ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۹ قابل تشدید است.

ماده ۳۹: تخلفات بالینی در مراکز آموزشی – درمانی؛ در صورت ارتکاب هر نوع تخلف بالینی در مراکز آموزشی درمانی از قبیل هر گونه ایجاد اختلال و وقفه در اقدامات تشخیصی و درمانی بدرفتاری با بیمار و همراهان، افشای اسرار بیمار توهین یا تحقیر، رفتار اهانت آمیز و تهدید نسبت به کارکنان، دانشجویان و اساتید، خرید و فروش و ترک کشیک، تمرد، تاخیر و اهمال در اجرای شرح وظایف، مداخلات درمانی غیرمجاز، نقض مقررات مندرج در آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی و قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین
شرع مقدس، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ج) رسیدگی به تخلفات سیاسی

ماده ۴۰: دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود، گروهک های محارب، مفسد یا افراد وابسته به آنها متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۹ محکوم می شود اگر تخلف، تکرار یا منجر به انتفاع گروهک های مذکور شود تنبیهات تا بند ۱۴ قابل تشدید است.

ماده ۴۱: هواداری یا تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی؛ درصورتیکه فعالیت و تبلیغ (در فضای حقیقی یا مجازی) به نفع گروهک های محارب و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران یا گروه های غیرقانونی منحله که به موجب احکام قضایی یا اعلام مراجع امنیتی، معاند نظام جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده باشند، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۹ محکوم می شود.

تبصره ۱: انجام اعمالی به نفع گروه های محارب، مفسد، ملحد یا گروه های غیرقانونی منحله که به موجب مراجع امنیتی محارب، مفسد یا ملحد تشخیص داده شده باشند متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۹ محکوم می شود.

تبصره ۲: در صورت اثبات موضوع این ماده بدون اعلام مراجع امنیتی یا قضایی پرونده جهت تصمیم گیری به کمیته مرکزی انضباطی ارجاع می شود.

ماده ۴۲: عضویت گروهک های محارب، مفسد، ملحد یا فرقه های انحرافی؛ همکاری با سازمان های اطلاعاتی بیگانه یا عضویت در گروه های محارب، مفسد، ملحد که به موجب تشخیص مراجع امنیتی محارب، مفسد، ملحد یا فرقه های انحرافی تشخیص داده شده باشند مشمول بند ۱۹ تنبیهات قرار می گیرد.

ماده ۴۳: توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و فضای مجازی و … )؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه ارتکاب عمل به صورت جمعی و به قصد بلوا و آشوب صورت گیرد یا به طور مکرر و بدون توجه به تنبیهات قبلی واقع شود تنبیهات از بند ۶ تا ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: نقض احکام اسلامی به شکل مشهود از قبیل روزه خواری و غیره، متخلف به تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۰ و در صورت تکرار تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

ماده ۴۴: ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب؛ در صورت ایجاد بلوا و آشوب در محیط های دانشگاهی یا خارج از آن توسط دانشجو، متخلف به یکی از تنبیهات بند ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و اگر بلوا یا آشوب در جهت ضربه زدن به ارکان نظام باشد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۷ محکوم م یشود و چنانچه با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی یا با هدایت گروه های غیرقانونی خارج از دانشگاه یا رسانه های معاند باشد یا تکرار شود تنبیه از بند ۱۱ تا ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره: در صورت شرکت در بلوا و آشوب دانشجوی متخلف به یکی از تنبیهات بند ۴ تا ۱۰ (به جز بند ۵) محکوم می شود.

د) رسیدگی به تخلفات اخلاقی

ماده ۴۵: استعمال مواد اعتیادآور (مخدر، توهم زا، روانگردان) یا استفاده از مشروبات الکلی؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا (به جز بند ۵) محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا در دانشگاه یا اماکن وابسته به آن، صورت پذیرد یا آثار سوء عمومی داشته باشد تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۴۶: تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی (یا مشارکت یا همکاری در این خصوص)؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۵ محکوم می شود و در صورت استفاده از اماکن وابسته به دانشگاه، به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۷ محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره: شرکت در این جلسات به همراه استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی مشمول ماده ۴۵ می شود.

ماده ۴۷: اعتیاد به مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۴ محکوم می شود و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۱: اخذ آزمایش اعتیاد به صورت محرمانه از افراد مشکوک، با اجازه مکتوب معاون دانشجویی دانشگاه پیش از طرح پرونده مبنی بر اعتیاد الزامی است. استنکاف دانشجو از این امر به منزله پذیرش اعتیاد است.

تبصره ۲: ادامه تحصیل دانشجوی معتاد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور و همکاری در درمان اعتیاد و مراجعه مستمر وی به مرکز مشاوره و روانپزشک خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت اصلاح دانشجو و ترک اعتیاد امکان بازگشت دانشجو و تخفیف مجازات وجود دارد.

ماده ۴۸: نگهداری، خرید و فروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۵ محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا از اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه برای این منظور استفاده کرده باشد تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۴۹: ارتکاب قمار و تجاهر به آن؛ قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده باشد؛ چنانچه این عمل به شکل مکرر، علنی و با جسارت انجام شود، تجاهر به قمار است؛ درصورتیکه متخلف صرفاً مرتکب قمار شود به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ و چنانچه تجاهر به قمار داشته باشد به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۵۰: خرید و فروش یا توزیع آلات قمار؛ چنانچه خرید و فروش با علم به استفاده از آن برای قمار صورت گیرد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۴ قابل تشدید است.

ماده ۵۱: استفاده از هرگونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه ای غیرمجاز؛ چنانچه متخلف از محیط یا امکانات دانشگاهی برای این منظور استفاده کرده باشد به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۹ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره :در تولید، خریدوفروش، تکثیر، توزیع یا نگهداری هرگونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه ای غیر مجاز متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۵۲: عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین؛ در صورت عدم رعایت پوشش ایرانی-اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی در کلیه محیط های دانشگاهی متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت هنجارشکنی یا عمل شبکه ای و یا اصرار و تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۵۳: عدم رعایت شئون دانشجویی؛ در صورت ارتکاب هرگونه رفتارِ خلاف شئون، منزلت و عرف مسلم که دانشگاهیان آن را مذموم بدانند، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۹ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۱: استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماکن مرتبط ذیل این ماده قرار می گیرد.

تبصره ۲: در صورت ارتکاب عملی که لطمه به حیثیت و شئون دانشگاهیان زند متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۹ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۳: چنانچه رفتار دانشجو منجر به سلب صلاحیت حرفه ای وی شود متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است؛ در رسیدگی به این مورد اخذ نظر گروه تخصصی و معاونت آموزشی مربوطه ضروری است.

ماده ۵۴: عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ محکوم می شود و چنانچه دارای شاکی خصوصی باشد یا عفت عمومی را خدشه دار کند یا آثار علنی و مشهود داشته باشد یا در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۱: رفتارهای جنسی انحرافی نیز مشمول این ماده قرار می گیرد.

تبصره ۲: چنانچه دانشجو در ارتباط با نامحرمی که حسب وظایف آموزشی-پژوهشی محوله، تحت تسلط وی قرار دارد، موازین محرز شرعی را رعایت نکند، در صورت شکایت شاکی خصوصی و احراز وقوع تخلف، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۹ تا ۱۵ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۵۵: داشتن رابطه نامشروع (بدون عمل منافی عفت)؛ رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباطی که شرعی (اسلامی) نبوده یا بدون طی مراحل شرعی یا قانونی لازم صورت گرفته
باشد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۲ (به جز بند ۵) محکوم می شود.

تبصره ۱: چنانچه تخلف دارای شاکی خصوصی مستند به تهدید، اکراه، اضطرار یا اجبار باشد تنبیهات می تواند از بند ۱۵ تا ۱۹ تشدید شود.

تبصره ۲: چنانچه تخلف در موارد متعدد واقع شده یا تکرار شود تنبیه بند ۱۹ اعمال می شود.

ماده ۵۶: شرکت در جلسه نامشروع؛ جلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع اسلام آن را نفی کرده و جایز نمی داند مانند مهمانی های نامتعارف (پارتی و … )؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۹ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۷ قابل تشدید است.

تبصره: در صورت تشکیل یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۳ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات از بند ۱۴ تا ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۵۷: انجام عمل منافی عفت؛ در صورت اثبات زنا، لواط، قوادی یا مساحقه در مراجع قضایی متخلف به تنیبه بند ۶ و یکی از تنبیهات بندهای ۱۴ تا ۱۹ محکوم می شود.

کمیته بدوی؛ شروع رسیدگی

ماده ۵۸: صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان، تنها از طریق کمیته های انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه، جز در مقام اجرای احکام صادرشده از کمیته های انضباطی، مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچیک از تنبیهات انضباطی نیستند.

ماده ۵۹: رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان در موارد ذیل شروع می شود:

۱. شکایت شاکی (کسی که از وقوع تخلف متحمل ضرر و زیان می شود و رسیدگی به شکایت خود را درخواست می کند)
۲. گزارش مکتوب مسئولین و اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع ذیصلاح داخل یا خارج دانشگاه

ماده ۶۰ شکایت شاکی به انضمام ادله به کمیته انضباطی ارائه و با شرایط ذیل در دبیرخانه کمیته ثبت می شود:

۱. مشخصات کامل شاکی یا گزارش دهنده ( حاوی تاریخ، نام و امضای شاکی یا امضاء و سمت گزارش دهنده و ممهور به مهر اداره مربوطه)
۲. مشخصات کامل مشتکی عنه یا دانشجوی مورد گزارش
۳. ثبت دقیق مکان و زمان (ساعت و تاریخ) و جزئیات موضوع با ادله آن (ازجمله شرح دقیق موضوع، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص مرتبط با موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده و …)

تبصره ۱: درصورتیکه شهادت شهود به عنوان دلیل شکایت ذکر شود شهادت مکتوب با ذکر مشخصات کامل آنها باید با رعایت شرایط فوق پیوست شکایت شود.

تبصره ۲: گزارش اشخاص حقیقی در مورد وقوع تخلف لازم به داشتن شرایط فوق نیست.

ماده ۶۱: گزارش های مکتوب اشخاص حقوقی داخل دانشگاه با شرایط ذیل در دبیرخانه کمیته ثبت می شود:

۱. استفاده از سربرگ رسمی شخص حقوقی
۲. ثبت دقیق مشخصات دانشجو
۳. ثبت دقیق مکان و زمان (ساعت و تاریخ) و جزئیات رویداد (شرح دقیق تخلف ادعایی، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص درگیر در موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده حسب مورد و… )
۴. نام، سمت و امضای مسئول گزارش دهنده با ذکر تاریخ و ممهور به مهر اداره مربوطه
۵. ادله گزارش

تبصره: درصورتیکه شهادت شهود به عنوان دلیل گزارش ذکر شود، شهادت مکتوب شهود با ذکر مشخصات کامل آنها پیوست گزارش می شود.

ماده ۶۲: در رسیدگی به تخلفات آموزشی، پژوهشی، اداری و … ( موضوع مواد ۳۳ تا ۴۳ این شیوه نامه) حسب مورد اخذ نظر مراجع ذی صلاح ضروری است.

تبصره: در صورت عدم پاسخگویی در طی دو هفته کمیته انضباطی در هر صورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.

ماده ۶۳: کمیته انضباطی دانشگاه مقطع فعلی، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو صورت گرفته باشد نیست؛ در اینگونه موارد نظر کمیته مرکزی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: احکام تعلیقی در مقطع قبلی قابل اعمال در مقطع فعلی در صورت وقوع تخلف هستند.

ماده ۶۴: شکایات و گزارشهای دریافتی با موازین مندرج در مواد ۵۹ و ۶۰ این شیوه نامه تطبیق داده می شود درصورتیکه فاقد شرایط مزبور باشند، دبیر کمیته موظف است پیش از انجام هرگونه اقدام، نواقص شکلی را به اطلاع شاکی برساند تا ظرف حداکثر پنج روز از زمان ثبت، به نحو مقتضی نسبت به رفع نواقص شکایت اقدام لازم صورت پذیرد درصورتیکه در مهلت مقرر، نسبت به رفع نقص اقدام نشود شکایت یا گزارش بایگانی می شود.

ماده ۶۵: طبق تبصره ۴ بند ب ماده ۷ آیین نامه تنها مرجع مجاز به طرفیت دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، کمیته انضباطی دانشگاه با هماهنگی و مشاوره دفتر حقوقی دانشگاه است.

وظایف دبیرخانه کمیته انضباطی

ماده ۶۶: دبیر کمیته بدوی مطابق فرآیند زیر مسئول انجام امور لازم جهت تشکیل پرونده و طرح موضوع در جلسات کمیته انضباطی است:

الف. ثبت شکایت و گزارش با ذکر تاریخ، شماره و ارائه رسید به شاکی
ب. بررسی انطباق شکایات و گزارش های دریافتی با موازین مندرج در مبحث اول بخش سوم این شیوه نامه
پ. اعتبارسنجی شکلی مستندات ارائه شده در خصوص تخلف انتسابی
ت. استعلام از مراجع تخصصی مربوطه و پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته حسب مورد
ث. انجام تحقیقات حسب مورد
ج. دعوت دانشجو
چ. آگاه سازی دانشجو نسبت به حقوق خویش و مساعدت به منظور بهره مندی از حقوق مزبور
ح. تفهیم موارد تخلف در مصاحبه حضوری به صورت شفاهی یا مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب
خ. دعوت مدعوین جهت حضور در دبیرخانه یا جلسات کمیته
د. هماهنگی با اعضای کمیته های انضباطی جهت مطالعه و آگاهی از مفاد پرونده های در دستور کار کمیته
ذ. طرح موضوع در جلسه کمیته انضباطی پس از تحصیل دلیل
ر. تنظیم صورتجلسه کمیته انضباطی
ز. حفظ، بایگانی و امانتداری نسبت به کلیه مستندات، مکاتبات و اوراق پرونده های انضباطی و برگشماری مستمر پرونده
س. انشاء و ابلاغ احکام کمیته های انضباطی به دانشجو و ابلاغ احکام قطعی به بخش های مرتبط دانشگاه حسب مورد
ش. ارسال رونوشت احکام انضباطی قطعی حداکثر یک ماه پس از صدور به کمیته مرکزی
ص. دریافت و ثبت اعتراضات دانشجویان نسبت به احکام انضباطی صادره و اقدامات مقتضی جهت طرح در مرجع تجدیدنظرخواهی
ض. پیگیری و اجرای احکام دانشجویان و اجرای مصوبات کمیته های انضباطی
ط. امحای آثار احکام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابق ضوابط این شیوه نامه
ظ. انجام امور محوله از سوی کمیته مرکزی و روسای کمیته انضباطی دانشگاه حسب تکالیف و وظایف تعیین شده

تبصره ۱: دبیر کمیته بدوی می تواند انجام وظایف مذکور را به کارشناسان دبیرخانه انضباطی دانشگاه واگذار کند؛ در هر صورت مسئولیت اقدامات دبیرخانه و کارشناسان با دبیر کمیته بدوی است.

تبصره ۲: انجام تشریفات دعوت از کلیه مدعوین جهت حضور در جلسه کمیته همانند دعوت از اعضای کمیته الزامی است.

دعوت دانشجو

ماده ۶۷: دعوت دانشجو باید پس از دریافت شکایت یا گزارش واصله صورت گرفته توسط دبیرخانه کمیته انضباطی و پس از طی مراحل ذکرشده در این مبحث صورت پذیرد.

ماده ۶۸: دعوتنامه باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:

۱. مشخصات کامل دانشجو
۲. موضوع یا عنوان تخلف انتسابی
۳. علت دعوت
۴. تاریخ و زمان حضور و آدرس دبیرخانه کمیته انضباطی
۵. نام، سمت و امضای تماس گیرنده

تبصره ۱: دبیرخانه موظف است فرآیند دعوت از دانشجو جهت حضور در دبیرخانه کمیته انضباطی را در کلیه مراحل رسیدگی (اعم از تفهیم اتهام، دفاع حضوری، ابلاغ حکم، ادای شهادت یا به عنوان مطلع) از طریق اطلاعرسانی تلفنی و با رعایت حداقل بازه زمانی ۲۴ ساعت رعایت کند. ابلاغ دعوتنامه از طریق تماس و در صورت عدم پاسخگویی ارسال پیامک صورت می گیرد.

همچنین دبیرخانه موظف است علاوه بر طرق فوق مفاد دعوت نامه را از طریق سامانه دانشگاه یا به صورت حضوری و مکتوب، در دبیرخانه کمیته انضباطی ابلاغ کند. مستند پیامک ارسالی در پرونده دانشجو بایگانی می شود مسئولیت دادن اطلاعات اشتباه مانند شماره تلفن با دانشجوست.

تبصره ۲: در کلیه دانشگاه هایی که از سیستم اطلاع رسانی مخابراتی (نظیر سامانه جامع گلستان یا سامانه های پیامکی متناظر) استفاده می کنند، دعوت از دانشجو از طریق ارسال به بخش اعلانات مهم حساب کاربری اختصاصی دانشجو صورت می گیرد در این صورت دانشجو موظف به پیگیری موضوع از طریق حساب کاربری خود هستند؛ در زمان حضور دانشجو در جلسه کمیته انضباطی یک نسخه از دعوت نامه الصاقی به صورت مکتوب در اختیار وی قرار خواهد گرفت و رسید مربوطه اخذ می شود در صورت امتناع دانشجو مساله صورتجلسه خواهد شد.

تبصره ۳: درصورتیکه دانشجو به دلایل موجه (نظیر فوت یکی از بستگان، ابتلای به بیماری) از حضور در دبیرخانه کمیته جهت تفهیم اتهام معذور باشد می تواند پیش از پایان مهلت مقرر و ارائه درخواست کتبی، زمان جدیدی را با موافقت دبیر کمیته بدوی برای حضور در دبیرخانه انضباطی درخواست کند.

تبصره ۴: در صورت ادعای دانشجو مبنی بر عدم اطلاع از ابلاغ ، کمیته به این موضوع رسیدگی می کند.

ماده ۶۹: پس از پنج روز کاری از ابلاغ صورت گرفته رئیس کمیته بدوی ملزم به ادامه روند رسیدگی است.

تبصره: در شرایط خاص و تخلفات مشهود، به تشخیص ریاست کمیته انضباطی بدوی زمان اشاره شده در این ماده به ۴۸ ساعت کاهش می یابد.

ماده ۷۰: استنکاف یا عدم همکاری دانشجو از حضور در دبیرخانه کمیته جهت تفهیم تخلف یا دفاع حضوری در جلسه کمیته یا امتناع وی از امضای دعوتنامه یا صورتجلسه مصاحبه، مانع از ادامه روند رسیدگی نبوده و پس از تشریح مفاد این ماده و تبعات آن برای دانشجو، مراتب متضمن ساعت، تاریخ و مکان درج می شود و کمیته می تواند در صورت رعایت اصول آیین رسیدگی ابلاغی در این شیوه نامه به صورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تفهیم اتهام و مصاحبه حضوری و اخذ دفاعیات

ماده ۷۱: دبیر کمیته بدوی باید به صورت کلی توصیه به اطلاع از مقررات کرده و در موارد خاص بنا بر تشخیص خود موارد را یادآوری کند.

ماده ۷۲: تفهیم اتهام با رعایت کلیه موازین حقوقی باید بهصورت شفاهی و مکتوب با ذکر موضوع تخلف انجام و برگه تفهیم اتهام که شامل اعلام اتهام کتبی ، توضیح مکتوب دانشجو و مورد امضای طرفین قرار گیرد و در دبیرخانه ثبت می شود. (جلسه بدون ضبط صدا و تصویر توسط طرفین)

ماده ۷۳: دانشجو می تواند لایحه دفاعیه مکتوب امضاء شده خود را از جلسه مصاحبه حضوری تا قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به دبیرخانه ارائه کند.

تبصره: حضور دانشجو در کمیته در صورت درخواست دانشجو و صرفا جهت ارائه توضیحات تکمیلی و یا اخذ اطلاعات بیشتر توسط اعضای کمیته امکان پذیر است.

ماده ۷۴: با عنایت به ضرورت اصل محرمانگی در فرآیند بررسی پرونده انضباطی دانشجویان در صورت عدم افشای مرجع گزارش دهنده (مرجع تشخیص دبیر کمیته بدوی انضباطی است)، دانشجو می تواند مستنداتی که منشا صدور حکم برای پرونده وی خواهد بود و ذکر کامل آن در برگه تفهیم اتهام میسر نیست رویت کرده و رسید رویت را امضا کند.

رسیدگی در کمیته بدوی

ماده ۷۵: جلسات کمیته بدوی دانشگاه، هر دو هفته یکبار در صورت وجود پرونده جهت رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله تشکیل می شود و در موارد اضطراری بنا به در خواست رئیس کمیته بدوی یا دو نفر از اعضای کمیته جلسه اضطراری ظرف ۴۸ ساعت برگزار می شود.

تبصره: تشکیل جلسات کمیته بدوی به صورت اضطراری نافی رعایت حقوق دانشجو و سایر ضوابط مندرج در شیوه نامه نخواهد بود.

ماده ۷۶: دبیر موظف است حداقل سه روز اداری پیش از برگزاری جلسه (به جز موارد اضطراری) از کلیه اعضای کمیته انضباطی به صورت مکتوب، تلفنی و پیامکی دعوت به عمل آورد.

ماده ۷۷: دبیر کمیته بدوی موظف است گردشکار پرونده را بر اساس شکایت شاکی یا گزارش تخلف و دلایل توجه آن به دانشجو به استناد شیوه نامه، تهیه و همراه با دفاعیات دانشجو اعم از مصاحبه حضوری و لایحه دفاعیه، ۲۴ ساعت پیش از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار دهد. تهیه و ارائه گزارش گردشکار پرونده، مانع تکلیف اعضا در مطالعه پرونده نیست.

ماده ۷۸: دبیر کمیته بدوی موظف است زمان رسیدگی در جلسه کمیته بدوی را با ارسال ابلاغیه بر اساس ضوابط مندرج در مبحث سوم از بخش سوم جهت دفاع حضوری به دانشجو اعلام کند تاریخ ابلاغ تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از پنج روز باشد.

تبصره: مندرجات این ماده شامل شرایط خاص یا تخلفات مشهود نمی شود.

ماده ۷۹: درصورتیکه به دلایل موجّه (نظیر فوت یکی از بستگان، ابتلای به بیماری) دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاریخ تعیین شده نباشد، میتواند در صورت صلاحدید رئیس کمیته بدوی با ارائه درخواست مکتوب از حق دفاع حضوری در کمیته تجدیدنظر استفاده کند.

ماده ۸۰: اگر دانشجو یا هر یک از اعضای کمیته به عدم رعایت ضوابط مندرج در شیوه نامه ایراد شکلی وارد کند در صورت تایید کمیته، مراتب صورتجلسه و پرونده جهت رفع نقص و تکمیل به دبیرخانه اعاده می شود.

ماده ۸۱: بیان دلایل انتساب تخلف به دانشجو با استناد به مواد آیین نامه و شیوه نامه بر عهده دبیر کمیته بدوی است.

ماده ۸۲: دانشجو می تواند در جلسه رسیدگی در کمیته بدوی در موضوع مربوط به خود حضور داشته و به طرح دفاعیات خود بپردازد و پس از اتمام دفاعیات و پرسش و پاسخ اعضا از وی، جلسه را باید ترک کند.

ماده ۸۳: پس از ختم رسیدگی، صورتجلسه به طور جداگانه، مستدل، وفق شیوه نامه تنظیم می شود و اعضای کمیته انضباطی حاضر در جلسه با ذکر نام و سمت، ملزم به امضای صورتجلسه دارای حد نصاب آراء هستند.

تبصره: تشکیل جلسه به صورت غیرحضوری یا تلفنی و اقدام به اخذ امضای اعضاء برای صورتجلسه مربوطه مجاز نبوده و احکام صادره به این طریق فاقد اعتبارند.

ماده ۸۴: هرگاه حین رسیدگی در کمیته انضباطی، تخلفات دیگری علاوه بر آنچه در موضوع تخلف مذکور در دعوتنامه و پرونده جاری دانشجو ذکر شده است، آشکار شود، کمیته در این مرحله مجاز به رسیدگی به آن تخلفات نخواهد بود و لازم است مراحل رسیدگی بدوی مستقلاً طی شود.

ماده ۸۵: چنانچه کمیته بدوی پس از پایان مراحل رسیدگی، دانشجو را مستحق اعمال تنبیهات بند ۱۳ یا بالاتر تشخیص دهد، ضمن ابلاغ تصمیم به دانشجو، پرونده را جهت رسیدگی به کمیته تجدیدنظر دانشگاه ارسال می کند.

ماده ۸۶: ضوابط رسیدگی در کمیته های تجدیدنظر و مرکزی به استثنای موارد احصاء شده وفق این شیوه نامه، مطابق ضوابط رسیدگی در کمیته بدوی است.

وظایف و اختیارات کمیته تجدیدنظر

ماده ۸۷: وظایف کمیته تجدیدنظر دانشگاه به شرح ذیل است:

۱. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی دانشجو از احکام بدوی
۲. رسیدگی به احکام کمیته بدوی که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته تجدید نظر
۳. بررسی پرونده های مشتمل بر یکی از بندهای ۱۳ تا ۱۸ ارجاعی از کمیته بدوی و ارجاع پرونده تخلف به کمیته مرکزی در مورد احکام شامل تنبیهات بند ۱۳ و بالاتر و عودت پرونده های مشتمل بر اعمال مجدد تنبیهات ۸ تا ۱۱ به کمیته بدوی جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی.

رسیدگی در کمیته تجدیدنظر

ماده ۸۸: کلیه احکام صادره از کمیته بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر دانشگاه است.

تبصره: مهلت اعتراض دانشجو ظرف ۱۰ روز اداری از تاریخ ابلاغ حکم کمیته بدوی است.در شرایط خاص و تخلفات مشهود به تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر این زمان ۴۸ ساعت در نظر گرفته می شود.

ماده ۸۹: دانشجو در صورت اعتراض باید درخواست مکتوب خود جهت تجدیدنظر نسبت به حکم بدوی به انضمام لایحه دفاعیه و مستندات تجدیدنظر خواهی را شخصا به دبیرخانه انضباطی دانشگاه ارائه و رسید دریافت کند.

تبصره: درصورت ضرورت، به تشخیص رئیس کمیته تجدیدنظر، دانشجو می تواند جهت دفاع حضوری در جلسه حاضر شود.

ماده ۹۰: کمیته تجدیدنظر باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اعتراض یا ارجاع پرونده، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تبصره ۱: وظایف و تشریفات طرح پرونده در جلسه کمیته تجدیدنظر بر عهده دبیر کمیته بدوی است.

تبصره ۲: درصورتیکه صدور حکم تجدیدنظر متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشد، موضوع صورتجلسه شده و تا حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدامات لازم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده انجام شود.

تبصره ۳: در صورت عدم اعتراض دانشجو نسبت به احکام صادره از کمیته بدوی به کمیته تجدیدنظر دانشگاه، دانشجو مجاز به اعتراض به کمیته مرکزی نخواهد بود.

ماده ۹۱: چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی در خصوص تخلف مطروحه دریافت شود کمیته تجدید نظر، می تواند نسبت به تشدید و صدور رای اقدام کند.

ماده ۹۲: تنها مرجع مجاز در دانشگاه برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به کمیته مرکزی، کمیته تجدید نظر است. در این مورد ضرورت دارد کلیه سوابق و مدارک پرونده به شکل و ترتیبی که کمیته مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می کند، با حفظ بدل ارسال شود.

تبصره: دریافت گزارش و رسیدگی ابتدایی کمیته مرکزی انضباطی به تخلفات بنا به تشخیص، مشمول ماده فوق نمی شود.

ماده ۹۳: چنانچه به هر ترتیب کمیته تجدیدنظر تصمیم به ارجاع پرونده دانشجو به کمیته مرکزی بگیرد لازم است مراتب جهت اطلاع و پیگیری دانشجو به صورت مکتوب به دانشجو ابلاغ شود.

وظایف و اختیارات کمیته مرکزی

ماده ۹۴: وظایف و اختیارات کمیته مرکزی به شرح ذیل است:

الف. برنامه ریزی، راهبری، ایجاد وحدت رویه، نظارت بر حسن عملکرد کمیته انضباطی دانشگاهها و بررسی گزارشهای مربوط به مغایرت های قانونی موجود در روند رسیدگی به پرونده های انضباطی
ب. رسیدگی به اعتراض دانشجو به احکام تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ صادره از کمیته تجدیدنظر دانشگاهها
پ. رسیدگی به پرونده های ارجاع شده از کمیته تجدیدنظر دانشگاهها برای اعمال مجدد تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ و صدور احکام مشتمل بر تنبیهات بندهای ۱۲ تا ۲۰ بخش تنبیهات شیوه نامه
ت. رسیدگی به درخواست ریاست دانشگاه مبنی بر تخفیف احکام قطعی دانشگاه
ث. رسیدگی به درخواست کتبی مراجع امنیتی یا قضایی برای بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجو وفق ماده ۱۲ آیین نامه انضباطی
ج. رسیدگی بدوی به تخلفات دانشجویان در کمیته مرکزی بنا به تشخیص
چ. اصلاح کلیه احکام صادره از سوی کمیته بدوی یا تجدید نظر بنا به تشخیص کمیته مرکزی
ح. رسیدگی مجدد به آرای قبلی کمیته مرکزی در صورت وصول اسناد، مدارک و دلایل جدید یا وجود ایراد در رای قبلی، بنا به تشخیص رئیس کمیته مرکزی
خ. بررسی درخواست تشکیل کمیته انضباطی در مجموعه های آموزش عالی جدیدالتأسیس، دانشکده های وابسته به دانشگاه های جامع، دانشکده های اقماری سایر دانشگاهها، موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، و مراکز آموزشی -درمانی
د . بررسی و تایید صلاحیت دبیران کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاههای سراسرکشور توسط کمیته مرکزی وزارتین حسب مورد
ذ. تفسیر آیین نامه و شیوه نامه حاضر توسط کمیته مرکزی وزارتین حسب مورد به عنوان تنها مرجع ذیصلاح انجام می پذیرد.

رسیدگی در کمیته مرکزی

ماده ۹۵: دبیر کمیته مرکزی پس از اخذ اصل پرونده از دانشگاه مربوطه، چنانچه پرونده را ناقص تشخیص دهد آن را به کمیته انضباطی دانشگاه اعاده می کند تا پس از رفع نقص، به دبیرخانه کمیته مرکزی ارسال شود؛ درصورتیکه پرونده کامل باشد، در دستور کار جلسه کمیته مرکزی قرار می گیرد.

ماده ۹۶: دانشجو درخواست مکتوب خود جهت اعتراض به حکم صادره از کمیته تجدیدنظر (منضم به لایحه دفاعیه و تصویر احکام بدوی و تجدیدنظر دانشگاه) را شخصا یا نماینده قانونی به دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی، ارائه و رسید دریافت می کند.

تبصره : دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه مکلف است اصل پرونده انضباطی دانشجو را با حفظ بدل، منضم به درخواست اعتراض دانشجو و ضمائم مربوطه ظرف مدت سه روز حضوری یا از طریق پست به کمیته مرکزی ارسال کند.

ماده ۹۷: مهلت اعتراض دانشجو ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم کمیته تجدیدنظر است. در شرایط خاص و تخلفات مشهود به تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر این زمان سه روز در نظر گرفته می شود.

ماده ۹۸: کمیته مرکزی باید ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض یا ارجاع پرونده، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تبصره ۱: درصورتیکه صدور حکم کمیته مرکزی متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقات باشد، صورتجلسه تنظیم و حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدامات لازم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده انجام می شود.

تبصره ۲: در شرایط خاص به تشخیص رئیس کمیته مرکزی صدور حکم باید طی یک هفته انجام پذیرد.

ماده ۹۹: دبیر کمیته مرکزی از دانشجویی که پرونده وی در دستور کار کمیته مرکزی قرارگرفته، در صورت نیاز جهت حضور در دبیرخانه، جلسات کارشناسی یا جلسه کمیته مرکزی و اخذ آخرین اظهارات و دفاعیات دعوت می کند.

ماده ۱۰۰: کمیته انضباطی دانشگاه، موظف به اجرای احکام و دستورات کمیته مرکزی بوده و باید نتیجه اقدامات خود را در کمترین زمان ممکن حداکثر یک ماه به کمیته مرکزی اعلام کند.

ماده ۱۰۱: رئیس دانشگاه در راستای اعمال ماده ۱۰ آیین نامه، موظف به نظارت بر حسن عملکرد کمیته انضباطی، انطباق فرآیند انضباطی در دبیرخانه با موازین مندرج در آیین نامه و شیوه نامه و پاسخگویی در مراجع ذیصلاح خواهد بود. چنانچه دانشگاه به تشخیص مراجع ذی صلاح اهمال کرده، دانشجو متضرر شود حکم صادره فاقد وجاهت قانونی و دانشگاه موظف به جبران است.

صدور و ابلاغ احکام کمیته های انضباطی

ماده ۱۰۲ در متن حکم درج موارد زیر الزامی است:

۱. تاریخ صدور و شماره حکم
۲. مشخصات دانشجو
۳. دلایل انتساب تخلف
۴. عنوان تخلف انتسابی به دانشجو با ذکر مستند قانونی وفق شیوه نامه
۵. تنبیه تعیین شده با ذکر مستند قانونی وفق شیوه نامه
۶. تعیین قطعی یا قابل اعتراض بودن حکم صادره و مرجع اعتراض و مهلت آن از تاریخ ابلاغ

تبصره ۱: احکام صادره از کمیته های انضباطی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صدور، از طریق دبیرخانه با امضای دبیر کمیته ها به دانشجو ابلاغ می شود.

تبصره ۲: صورتجلسه و رونوشت حکم ابلاغ شده به دانشجو باید در پرونده وی نگهداری شود.

ماده ۱۰۳: درصورتیکه دانشجو از اعلام رؤیت احکام قابل اعتراض کمیته انضباطی استنکاف کند، این امر به منزله ابلاغ حکم بوده و به استناد تبصره ۳ماده ۸آیین نامه حق اعتراض از وی سلب خواهد شد.

تبصره: در صورتی که رئیس کمیته صادر کننده حکم، علت عدم حضور دانشجو در دبیرخانه کمیته انضباطی جهت ابلاغ حکم یا اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد می تواند پرونده را حسب مورد در دستور جلسه کمیته تجدیدنظر قرار داده یا به کمیته مرکزی ارسال کند.

قطعی شدن و اجرای احکام

ماده ۱۰۴: احکام صادره کمیته انضباطی به شرح ذیل قطعی و لازم الاجرا هستند:

الف. آرای کمیته بدوی و تجدید نظر که در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگیرد
ب. تمام آرای کمیته مرکزی

تبصره: احکام مشتمل بر تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ و احکام بدوی دانشگاهها قابل اعتراض در کمیته مرکزی نیستند.

ماده ۱۰۵: زمان اجرای احکام قطعی کمیته های انضباطی بلافاصله پس از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

تبصره: زمان اجرای احکام قطعی کمیته مرکزی حسب مورد وفق صورتجلسه خواهد بود.

ماده ۱۰۶: درصورتیکه حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای ۸ تا ۱۷ بخش تنبیهات شیوه نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر شده باشد، زمان اجرای حکم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول می شود، مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد.

ماده ۱۰۷: در صورت تمرد دانشجو از اجرای احکام قطعی یا دستوراتی که کمیته انضباطی مطابق با آیین نامه یا شیوه نامه صادر می کند رئیس دانشگاه می تواند تا زمان شروع اجرای حکم دستور توقف کلیه عملیات آموزشی و خدمات رفاهی دانشجو را صادر کند.

تبصره: تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند، حسب ماده ۳۸ خود تخلف جدید محسوب شده و پس از رسیدگی در کمیته بدوی سبب تشدید حکم است.

ماده ۱۰۸: دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه مسئول پیگیری اجرای احکام قطعی صادره توسط هر یک از کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی است.

ماده ۱۰۹: درصورتیکه دانشجویی طبق نظر کمیته مرکزی به تغییر محل تحصیل محکوم شده باشد، دانشگاه مقصد، موظف به پذیرش دانشجو است و باید به نحو مقتضی و به شکلی که به روند تحصیل دانشجو، لطمه ای وارد نشود امکان ادامه تحصیل دانشجو را فراهم کند.

سایر موارد

ماده ۱۱۰: بر اساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس (اصول ۲۲و ۲۵قانون اساسی)، اعضای کمیته و کارکنان دبیرخانه کمیته انضباطی، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی در موارد غیر مرتبط با موضوع تخلف دانشجویان نبوده و موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن (به جز همسر، والدین یا سرپرست دانشجو حسب صلاحدید کمیته) خودداری کنند.

ماده ۱۱۱: موافقت با درخواست انصراف، میهمانی، انتقالی یا تسویه حساب دانشجویانی که پرونده تخلف آنها در کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی در دست رسیدگی است یا اجرای احکام انضباطی صادرشده در خصوص آنان به انجام نرسیده است، منوط به تایید کمیته انضباطی مربوطه است.

ماده ۱۱۲: دبیر کمیته می تواند با هماهنگی رئیس کمیته انضباطی، حسب مورد از افراد مطلع برای شرکت در جلسات کمیته انضباطی، بدون داشتن حق رأی دعوت کند.

تبصره: در موارد ضروری کمیته می تواند از نظرات مرکز مشاوره استفاده کند. مشروط به اینکه این امر موجب اطاله رسیدگی به پرونده نشود.

ماده ۱۱۳: رونوشت احکام کمیته مرکزی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل تا پنج سال است، باید به هیأت مرکزی گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود و هیأت و سازمان مذکور موظف اند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام کنند.

ماده ۱۱۴: پس از طی مراحل تجدیدنظر و صدور حکم، در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوی متخلف و رضایت شاکی خصوصی، رئیس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص، از کمیته مرکزی تخفیف در حکم صادره را درخواست کند.

ماده ۱۱۵: چنانچه دانشجو از تحصیل یا شرکت در امتحانات محروم شده باشد و حکم انضباطی صادرشده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد، غیبت دانشجو موجه اعلام شده و از وی امتحان مجدد گرفته م یشود و در صورت محکومیت، محرومیت اعمال شده در اجرای مجازات احتساب خواهد شد.

ماده ۱۱۶ رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی دانشجو در داخل یا خارج از دانشگاه یا محیط های وابسته در محاکم قضایی، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود.

تبصره : در صورت پیگرد یا محکومیت قطعی قضایی در جرائم غیر عمد که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت یا حبس، جزء سنوات دانشجو محسوب نشده و دانشجو پس از پایان مدت محکومیت می تواند ادامه تحصیل داده و دانشگاه به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت می کند؛ چنانچه مدت محکومیت، از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد، دانشگاه نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق می دهد.

ماده ۱۱۷: کلیه مکاتبات کمیته انضباطی دانشگاه با کمیته مرکزی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه، صرفاً با امضای رئیس کمیته ها و احکام و مکاتبات کمیته مرکزی با امضای رئیس یا شخص مجاز از طرف وی صادر می شود.

تبصره : در محاسبه مهلت ها و مواعد، ملاک، روز کاری و غیرتعطیل رسمی بوده و تاریخ ابلاغ و اقدام، جزء مهلت محسوب نمی شود.

ماده ۱۱۸: چنانچه در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۲ شیوه نامه انضباطی رئیس دانشگاه دستور جلوگیری از ورود دانشجو را صادر کند، اجرای این دستور، مستلزم اطلاع رسانی به دانشجو با قید زمان شروع و پایانِ ممنوعیت است.

تبصره: مدت زمان اجرای محرومیت برای دانشجو وفق ماده مزبور، در صورت صلاحدید کمیته از مدت محرومیت اجرای حکم انضباطی دانشجو کسر می شود.

ماده ۱۱۹: در صورت احتمال تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی بنا به تشخیص می تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورند و در صورت تکرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات تخلف جدید، حکم تعلیقی هم به اجرا در خواهد آمد و استفاده از موضوع این ماده در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یک بار مجازاست و اعتبار احکام تعلیقی به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده وی خارج خواهد شد.

این ماده بر کلیه موارد تخلف موضوع ماده ۶ آیین نامه شمول دارد الا در موارد اعمال شنیع، سرقت مکرر، استفاده از سلاح، عضویت یا فعالیت در گروهک های ملحد، مفسد یا محارب و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی.

ماده ۱۲۰: پاسخگویی به مراجع ذیصلاح استعلام کننده نظیر مراجع قضایی، گزینش سازمانها و امثال آن در خصوص سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه، صرفا توسط دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی به عنوان تنها مرجع ذیصلاح انجام می گیرد و روش آن تابع ترتیبی است که کمیته مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می کند.

ماده ۱۲۱: دانشجویان داخلی و بین الملل کلیه دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی تابع وزارت علوم و وزارت بهداشت اعم از دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و نیز دانشجویان بورسیه نهادهای خارج از وزارتین مانند سایر وزارتخانه ها، نیروهای مسلح و حوزه های علوم دینی شاغل به تحصیل در این دانشگاهها، مشمول آیین نامه و شیوه نامه حاضر بوده و دانشگاه های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

تبصره ۱: با تشخیص و تفویض اختیار کمیته مرکزی، اعتراض به احکام کمیته های بدوی مجموعه های آموزش عالی هر استان، در کمیته انضباطی یکی از بزرگترین دانشگاه های آن استان یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگی امکان پذیر است؛ روش انجام آن هم به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیته مرکزی هر یک از وزارتین رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ می شود.

تبصره ۲: دانشجویان بورسیه در دانشگاهها، دانشکده ها و مراکز آموزشی وابسته به نهادهای خارج از وزارتین، مانند سایر وزارتخانه ها، نیروهای مسلح و حوزه های علوم دینی مشمول آیین نامه و شیوه نامه حاضر هستند و چنانچه تعارضی بین آیین نامه های داخلی دانشگاه های مزبور و آیین نامه و این شیوه نامه به وجود آید، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی حسب مورد به کمیته مرکزی هر یک از وزارتین ارجاع و حکم صادره لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۳: رسیدگی به تخلفات دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته به نهادهای خارج از وزارتین، مانند سایر وزارتخانه ها، نیروهای مسلح نیز مشمول آیین نامه و شیوه نامه حاضر هستند.

ماده ۱۲۲: کمیته مرکزی وزارتین، به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، ضمن نظارت بر عملکرد و اجرای صحیح آییننامه و شیوه نامه در حوزه های رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگاهها و مجموعه های آموزش عالی تابعه، مسؤولیت برنامه ریزی، راهبری، صدور آراء وحدت رویه را بر عهده دارند؛ نظر و حکم کمیته مرکزی در خصوص کلیه احکام صادره از سوی کمیته انضباطی دانشگاه لازم الاتباع است.

تبصره ۱: دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای کمیته های انضباطی دانشگاه و دبیرخانه توسط کمیته مرکزی انضباطی تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۲: ارسال گزارش فعالیتها و عملکرد کمیته انضباطی دانشگاهها به دبیرخانه کمیته مرکزی به ترتیبی که تعیین و ابلاغ می کند الزامی است.

ماده ۱۲۳: کمیته مرکزی مکلف است در صورت تشخیص و در مواقع لزوم با تشکیل هیأت های ویژه نظارت بر حُسن اجرای آیین نامه و شیوه نامه و اعزام آنها به دانشگاه ها و مجموعه های آموزش عالی تابعه در سراسر کشور حسب مورد، اقدامات عملی در راستای ضمانت اجرای موازین قانونی را انجام دهد؛ کمیته انضباطی دانشگاهها موظف به همکاری کامل با هیأت های مذکور خواهند بود.

ماده ۱۲۴: کلیه مقررات، مصوبات و بخشنامه های داخلی هر یک از وزارتین که پیش از این صادر شده یا مغایر با آیین نامه مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه اجرایی حاضر باشند، از درجه اعتبار ساقط و احکام و تصمیمات کمیته انضباطی برای تمامی بخش های نظام آموزش عالی لازم الاتباع است.

ماده ۱۲۵: با استناد به مصوبه جلسه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی در هفت بخش شامل ۱۲۵ ماده و ۱۲۶ تبصره، اصلاح و در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۱ به به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری این شیوه نامه را برای اجرا به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ کرده اند.
سامانه آموزشي