دکتر علی اصغر زمردیان
سال تولد  : ۱۳۳۱
وضعیت تاهل : متاهل
مدرک تحصیلی : دکترا
سال استخدام : ۱۳۶۸
مرتبه علمی : استاد تمام
پست الکترونیک : zomorodian@eram-shiraz.ac.ir  
 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی

۱- مرادی حسن آباد م، زمردیان ع (1393) امکان سنجی ارتقا فرایند خشک شدن دانه های ذرت با کمک ذرات بی اثر پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی 2:15-25

۲- زمردیان ع، مرادی حسن اباد م (۱۳۹۳) امکان سنجی ارتقاء فرایند خشک کردن دانه …… پژوهشهای مکانیک ماشینهای کشاورزی مجله 2:1-8

۳- زمردیان ع، براتی کاکلکی م (۱۳۹۲) تعیین نظری و تجربی رطوبت تعادلی دانه گلرنگ…….. مجله پژوهشهای مکانیک ماشینهای کشاورزی

۴- زمردیان ع، زمانیان م (۱۳۹۲) بررسی اثر تخلخل جاذب مشبک بر کارایی هوا گرم¬کن خورشیدی با پوشش پله¬ای از شیشه بیو سیستم ایران 20:1-8

۵- زمردیان ع (1392) نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، ز 9:222-230

و بیش از ۲۳ مقاله ISI

چاپ کتاب

۱-زمردیان ع “خشک کردن دانه ها اصول نظری و عملی ” چاپ دوم (۱۳۸۷) نشر علوم کشاورزی تهران

۲-زمردیان ع “خشک کردن دانه ها، اصول نظری و عملی ” چاپ اول (۱۳۸۳) مرکز نشر علوم کشاورزی تهران

اختراعات و اکتشافات

۱-زمردیان ع، صفی یاری ح، سلیمانی آجقان م، بخشی پورزیارتگاهی ع ” خشک کن نیمه هوشمند خورشیدی میوه ها و سبزیجات مجهز به صفحه خورشیدی.

۲-زمردیان ع، بخشی پورزیارتگاهی ع، صفی یاری ح ” خشک کن نیمه هوشمند خورشیدی با توانائیسنجش پیوسته محتوای رطوبتی محصولات غذائی بوسیله تکنیک ماشین بینائی

۳-زمردیان ع، زمانیان م ” هوا گرمکن خورشیدی با پوشش و جاذب جدید.

۴-زمردیان ع، قطره سامانی ش ” خشک کن خورشیدی غیر مستقیم گردو بصورت توده ای 

و…

سامانه آموزشي