جهت پرداخت شهریه مطابق مراحل تصویری زیر اقدام نمایید.
سامانه آموزشي