معاونت آموزش و پژوهش

دکتر فلامرز اکبری بیلوئی


مرتبه علمي: استادیار

آخرین مدرک تحصيلي: دکتری

تلفن تماس: 36465378-071 داخلی 124

سوابق اجرایی و پژوهشی
سامانه آموزشي