معاونت اداری و مالی

دکتر علی رضا البرزی

مرتبه علمي: استادیار

آخرین مدرک تحصيلي: دکتری

تلفن تماس: 36465378-071 داخلی 120

سامانه آموزشي