معاونت اداری و مالی

دکتر علی رضا البرزی

مرتبه علمي: استادیار

آخرین مدرک تحصيلي: دکتری

تلفن تماس: 36465378-071 داخلی 120

سوابق اجرایی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر فلامرز اکبری بیلوئی

مرتبه علمي: استادیار

آخرین مدرک تحصيلي: دکتری

تلفن تماس: 36465378-071 داخلی 124

سوابق اجرایی و پژوهشی
سامانه آموزشي