کسب مقام نخست دوسالانه ملی معماری و شهرسازی توسط استاد گروه عکاسی، محمد حسین نیکوپور
سامانه آموزشي