گروه نقاشی

  نام و نام خانوادگی تلفن تماس روز و ساعت های حضور
مدیر گروه مجيد اسلمي 09176161271  يکشنبه - دوشنبه - سه شنبه ساعت 14 الي 20
کارشناس گروه خانم پران 071-36465378 داخلی :  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

 مجيد اسلمي 

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : دانشجوي دکتري زبان شناسي هنر معاصر

مشاهده سوابق اجرایی و پژوهشی

 حسين قاسم خاني

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : دانشجوي دکتري تاريخ تطبيقي هنر

مشاهده سوابق اجرایی و پژوهشی

 شيما فروزان پور 

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسي ارشد نقاشي

مشاهده سوابق اجرایی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی آدرس ایمیل
خانم سميرا پورتقي کارشناسی ارشد نقاشي  
خانم فاطمه جنتي کارشناسی ارشد نقاشي  
آقاي بهروز اسلمي کارشناسی ارشد نقاشي  
سامانه آموزشي