گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی ارم شیراز در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در گرایش نرم افزار فعال می باشد.

  نام و نام خانوادگی تلفن تماس روز و ساعت های حضور
مدیر گروه دکتر مهران محبی 09171182385   .....
کارشناس گروه آقای امیری 071-36465378 داخلی :134  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14
سامانه آموزشي