دستورالعمل ها و فرم ها

ردیف دستورالعمل / فرم
۱ شیوه نامه تدوین و تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد  
۲ دستورالعمل ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه و استفاده از امتیاز آن
۳ اظهارنامه فرم اصالت اثر  
۴ اندازه قلم جهت نگارش متن رساله  
۵ شیوه نگارش و مأخذ آوری درون متن  
۶ شماره صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد  
۷ مصوبات شورای پژوهشی مؤسسه در مورد نحوه تنظیم پایان نامه
۸ فرم ارزشیابی پایان نامه (pdf)
۹ فرم ارزشیابی پایان نامه (docx)
۱۰ فرم شماره ۱۱
۱۱ فرم کرکسیون (فرم شماره ۱۲)
۱۲ فرم کرکسیون (فرم شماره ۱۲) فایل Doc
13 فرم کرکسیون(فرم شماره ۱۳)
۱۴ فرم کرکسیون (فرم شماره ۱۳) فایل Doc
15 اعلان آمادگی جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد( pdf)
16 اعلان آمادگی جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (docx)
17 جدول تعیین نمره مقاله و نمایشگاه
۱۸ پروپزال رشته ارتباط تصویری (docx)
19 پروپزال رشته ارتباط تصویری (pdf)
20 پروپزال رشته پژوهش هنر و معماری و طراحی شهری (docx)
21 پروپزال رشته پژوهش هنر و معماری و طراحی شهری(pdf)
22 فرم حضور در جلسات دفاع ارشد  
۲۳ فرم حضور در جلسات دفاع ارشد فرمت docx
24 قالب پوستر
۲۵فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه ارشد معماری

سامانه آموزشي