دستورالعمل ها و فرم ها
ردیف دستورالعمل / فرم
۱ شیوه نامه تدوین و تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد  
۲ دستورالعمل ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه و استفاده از امتیاز آن
۳ اظهارنامه فرم اصالت اثر  
۴ راهنمای نگارش پیشنهاد پژوهش معماری ها
۵ فرایند تصویب پروپوزال طراحی شهری
۶ فرم پیشنهاد عنوان ارشد معماری doc
فرم پیشنهاد عنوان ارشد معماری pdf
۷ مصوبات شورای پژوهشی مؤسسه در مورد نحوه تنظیم پایان نامه
۸ فرم ارزشیابی پایان نامه (pdf)
۹ فرم ارزشیابی پایان نامه (docx)
۱۰ فرم شماره ۱۱
۱۱ فرم کرکسیون (فرم شماره ۱۲)
۱۲ فرم کرکسیون (فرم شماره ۱۲) فایل Doc
13 فرم کرکسیون(فرم شماره ۱۳)
۱۴ فرم کرکسیون (فرم شماره ۱۳) فایل Doc
15 اعلان آمادگی جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد( pdf)
16 اعلان آمادگی جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (docx)
17 جدول تعیین نمره مقاله و نمایشگاه (PDF)
۱۸ پروپزال رشته ارتباط تصویری (docx)
19 پروپزال رشته ارتباط تصویری (pdf)
20 پروپزال رشته پژوهش هنر و معماری و طراحی شهری (docx)
21 پروپزال رشته پژوهش هنر و معماری و طراحی شهری(pdf)
22 فرم حضور در جلسات دفاع ارشد  
۲۳ فرم حضور در جلسات دفاع ارشد فرمت docx
24 قالب پوستر
۲۵فرم پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد
۲۶ فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد – ارتباط تصویری (PDF)
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد – رتباط تصویری (docx)
27 راهنمای نگارش پروپزال کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
۲۸راهنمای نگارش پروپزال کارشناسی ارشد پژوهش هنر
۲۹مراحل تدوین پروپزال
۳۰راهنمای نگارش پروپزال – معماری

سامانه آموزشي